Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Małgorzata Regulska-Cieślak        14 lutego 2018        Komentarze (0)

Hasło: zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy i to z zachowaniem prawa do wynagrodzenia znane jest chyba wszystkim pracownikom oraz pracodawcom.

Rzecz prosta – „skoro masz już tutaj nie pracować to nie przychodź do pracy, a my wypłacimy ci pieniądze”. Niby to takie mało skomplikowane, ale wciąż zasypywana jestem mnóstwem pytań dotyczących tej kwestii. Czas je wyjaśnić.

 

Przed 22 lutego 2016 r. – zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy bez normy ustawowej

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy było możliwe na podstawie porozumienia pomiędzy stronami umowy o pracę. W wyroku z dnia 5 grudnia 2016  r. (III PK 30/16) Sąd Najwyższy stwierdził, że „Zwolnienie przez pracodawcę bez podstawy ustawowej pracownika z obowiązku świadczenia pracy za wynagrodzeniem jest czynnością jednostronną oraz bezprawną, ale ma charakter zobowiązujący” (OSNP 2018/2/15).

Od 22 lutego 2016 r. – zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w Kodeksie pracy

Zgodnie z art. 36 [2] Kodeksu pracy „W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.”

Artykuł ten, wprowadzony z dniem 22 lutego 2016 r. przez ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1220 z dnia 2015.08.21) daje pracodawcy możliwość  jednostronnego odsunięcia pracownika od wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia (bez zgody pracownika).

Pracownik nie może wymagać takiego zwolnienia, ponieważ przepis stanowi, że pracodawca może z tego skorzystać.

 

Żądanie stawienia się w pracy – odwołanie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Tu się zaczynają przysłowiowe schody. Pracownik myśli, że jak pracodawca zwolnił go z obowiązku świadczenia pracy to nie może żądać ponownego stawienia się w pracy. Często pracownicy już w tym czasie planują rozpoczęcie nowego zatrudnienia.

Tymczasem pracownik może w tym okresie podejmować prace zarobkowe, ale pod warunkiem że nie są one przeszkodą do niezwłocznego wykonania polecenia powrotu do wykonywania pracy. Pracodawca w każdym momencie może jednostronnie zmienić swoją decyzję i zażądać ponownego podjęcia pracy.

Takim zagadnieniem na tle podobnie brzmiącego art. 95 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 z późn. zm.), zajął się SN w wyroku z dnia 13 marca 2014 r., I PK 204/13, LEX nr 1464689.

Pracownik w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy wciąż jest pracownikiem i jako pracownik musi pozostawać w gotowości do jej podjęcia.

 

Obowiązki wykonania polecenia powrotu do pracy i zachowania łączności z pracodawcą (odbieranie telefonów) spoczywają na pracowniku z mocy Kodeksu pracy, a ich naruszenie uzasadnia stosowanie przez pracodawcę sankcji przewidzianych w kodeksie. Niemniej celowe jest poinformowanie o nich pracownika przy udzielaniu zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy, co ułatwia mu ich realizację, a pracodawcy udowodnienie wysokiego stopnia winy sprawcy w razie ich naruszenia.

 

Wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

 

Nie twórzmy mitów – w celu obliczenia wynagrodzenia za ten okres stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Wynika to z treści rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz. 289, ostatnia zmiana: Dz.U. z 2015 r., poz. 2000).

Wniosek

Do końca okresu wypowiedzenia pracownik jest pracownikiem – jest w dyspozycji pracodawcy i z tego tytułu ciążą na nim inne obowiązki wynikające ze stosunku pracy. Przykładowo, gdy na czas obowiązywania umowy o pracę pracownika obowiązywał zakaz konkurencji, to w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy musi się powstrzymać od działań konkurencyjnych.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: