Zasady podjęcia pracy w okresie obowiązkowej izolacji domowej

Małgorzata Regulska-Cieślak        09 grudnia 2020        Komentarze (0)

Doczekaliśmy się uregulowania w przepisach możliwości pracy zdalnej w okresie obowiązkowej izolacji domowej, a nie tylko kwarantanny.

Praca zdalna w trakcie kwarantanny nie budziła wątpliwości ponieważ kwarantanna dotyczy osób zdrowych. Inaczej w przypadku osób z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, które siłą rzeczy zdrowe nie są. Zdrowe nie są, ale chorobę mogą przechodzić bezobjawowo lub z na tyle łagodnym przebiegiem, że mogą wykonywać pracę zdalną, bez szkody dla stanu swojego zdrowia.

Praca w okresie izolacji – przepisy obowiązujące od 5 grudnia 2020 r.

Od 5 grudnia 2020 r. w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych obowiązuje art. 4ha. Został on dodany mocą ustawy z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.2157 z dnia 2020.12.04).

 

Zasady pracy zdalnej podczas izolacji

Zgodnie z nowym przepisem art. 4ha ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3-8.”

W związku z tym odesłaniem:

  • do wykonywania pracy zdalnej w okresie izolacji można przystąpić, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy;
  • narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca. Pracownik może używać swoich narzędzi i materiałów ale pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
  • na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania;
  • pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu pracodawcy;
  • pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Wynagrodzenie za pracę w okresie izolacji

Zasada jest prosta – za okres świadczenia pracy przysługuje wynagrodzenie, natomiast za okres nieświadczenia pracy w trakcie kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, albo świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

 

Procedura uzgodnień

Pierw pracownik powinien poinformować pracodawcę o tym, że został poddany obowiązkowej izolacji w warunkach domowych a jego stan zdrowia nie uniemożliwia mu świadczenia pracy zdalnej. Tym samym, w celu uzyskania możliwości wykonywania pracy zdalnej w tym okresie pracownik powinien zawnioskować o wydanie w tym przedmiocie zgody, lub też z propozycją wykonywania pracy powinien wystąpić pracodawca. Jeżeli ani pracodawca ani pracownik nie wystąpią z taką inicjatywą praca zdalna nie będzie mogła być wykonywana w tym okresie.

Pamiętaj, że sama możliwość wykonywania pracy w okresie obowiązkowej izolacji domowej nie świadczy o tym, że pracownik automatycznie może przystąpić do jej wykonywania. Aby tak było potrzebna jest zgoda pracodawcy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: