Zakaz handlu w niedziele według projektu ustawy

Małgorzata Regulska-Cieślak        10 października 2016        Komentarze (0)

Czyli słów kilka o założeniach projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę z 2016 r. i jej potencjalnych skutkach.

W obecnej rzeczywistości ustawodawczej powstrzymuję się od czytania i analizowania projektów ustaw, które dopiero co zostały wniesione do sejmu. Pewnie zastanawiasz się dlaczego i czy takie stwierdzenie przystoi szanującemu się prawnikowi?

Tę decyzję podjęłam po tym jak poświęciłam mnóstwo czasu na analizę projektów zmian do ustawy prawo zamówień publicznych, która ostatecznie weszła w życie 29 lipca 2016 r. Ba, poszłam nawet na szkolenie, nim zmiany do ustawy zostały ostatecznie uchwalone. Wszystko po to aby być na czasie, aby mieć szeroki pogląd na sprawę. W międzyczasie, to co mnie najbardziej interesowało czyli zamówienia in house zostały diametralnie zmienione. Zupełnie inny kształt tych zamówień został ostatecznie przyjęty. Moje analizy okazały się nieaktualne.

Od tamtej pory postanowiłam poświęcać swój czas na analizę przepisów, które mają już swoje ostateczne brzmienie.

Tym razem jest jednak inaczej. Z powodu sytuacji rynkowej spółki, dla której świadczę obsługę prawną muszę wiedzieć z czym łączy się zakaz handlu w niedziele, a raczej jego ograniczenia. Pokrótce przedstawiam zatem  projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk sejmowy 870), który niedawno wpłynął do Sejmu.

 

 Niedziela, czyli kiedy?

W projekcie ustawy wyraźnie napisane jest, że niedziela obejmuje 24 kolejne godziny poczynając od godziny 6.00 w niedzielę do godziny 6.00 w poniedziałek.

 

Jaka praca ma być zakazana w niedziele

Projekt ustawy przewiduje, że ma być zakazany handel oraz tzw. inne czynności sprzedażowe jak: sortowanie, klasyfikowanie, składanie towarów i wyrobów, mieszanie i łączenie towarów oraz wyrobów, butelkowanie, pakowanie, dzielenie na mniejsze partie i przepakowywanie towarów i wyrobów w celu dystrybucji w mniejszych partiach, wykonywanie magazynowania, produktów i towarów, czyszczenie i suszenie produktów spożywczych, ich gotowanie, zamrażanie i konserwowanie oraz wykonywanie czynności inwentaryzacyjnych.

 

W jakich miejscach ma być zakazana praca w niedziele

Po pierwsze przepisy projektu ustawy odnoszą się do handlu obwoźnego i obnośnego. Zasadniczo (bo z pewnymi wyjątkami) zakaz handlu w niedzielę ma dotyczyć placówek handlowych bez względu na ich powierzchnię (np. za wyjątkiem kwiaciarni).

Ale… placówka handlowa to bowiem wszelkie obiekty, w których prowadzona jest sprzedaż towarów i wyrobów w zakresie hurtowym i detalicznym, w tym sprzedaż towarów i wyrobów kupionych w celu ich odsprzedaży w formie sklepów, stoisk, straganów, hurtowni, składów węgla, składów materiałów budowlanych, domów towarowych, domów wysyłkowych, biur zbytu oraz w formie sklepów internetowych. Dziwne połączenie „w zakresie hurtowym i detalicznym”. Oznacza to, że handel byłby zabroniony w placówkach handlowych, które prowadzą jednocześnie i handel hurtowy i detaliczny. Jest to ewidentne zaniedbanie, gdyż wypacza główny cel ustawy.

Innych czynności sprzedażowych nie będzie można wykonywać w tzw. podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu (są to centra logistyczne, centrum magazynowe, terminal kontenerowy oraz centrum dystrybucyjne).

 

Kogo obejmuje zakaz?

Chodzi o wszystkich zatrudnionych bez względu na to, czy jest to zatrudnienie pracownicze czy też na podstawie umów cywilnoprawnych. W niedzielę handlować będzie mógł w placówce handlowej przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, ale już nie franczyzobiorca czy agent.

 

Wyjątki

Handel oraz wykonywanie innych czynności sprzedażowych w niedziele byłyby dozwolone:

 • w kolejne dwie ostatnie niedziele w roku kalendarzowym przypadające przed Świętami Bożego Narodzenia, przy czym jeżeli wigilia przypada w niedzielę, to handel i wykonywanie innych czynności sprzedażowych w tym dniu dozwolony są do godziny 14.00
 • w ostatnią niedzielę przypadającą przed Świętami Wielkanocnymi
 • w ostatnią niedzielę stycznia
 • w ostatnią niedzielę czerwca
 • w pierwszą niedzielę lipca
 • w ostatnią niedzielę sierpnia
 • w placówkach handlowych, gdzie handel prowadzony jest wyłącznie przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą z wyłączeniem przedsiębiorców wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą w oparciu o umowę franczyzy lub umowę agencji
 • w podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu, gdzie inne czynności sprzedażowe wykonywane są przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą z wyłączeniem przedsiębiorców wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą w oparciu o umowę franczyzy lub umowę agencji lub za zgodą zatrudnionego w limicie 24 niedziel przypadających w roku kalendarzowym
 • na stacjach paliw płynnych nie sprzedających innych towarów niż produkty naftowe i gazowe
 • na stacjach paliw płynnych, w których sprzedaż towarów odbywa się w lokalu handlowym znajdującym się w budynku przeznaczonym do obsługi klientów stacji paliw płynnych i powiązanym bezpośrednio z infrastrukturą techniczną służącą do magazynowania i dystrybucji paliw płynnych o powierzchni handlowej przeznaczonej na ekspozycję i sprzedaż towarów nieprzekraczającej 80 m2, a w przypadku stacji paliw płynnych znajdujących się w miejscach obsługi podróżnych (MOP) zlokalizowanych przy autostradach, nieprzekraczającej 15O m2
 • w placówkach handlowych piekarniczo – ciastkarskich zlokalizowanych przy zakładach produkcyjnych prowadzących sprzedaż produktów i wyrobów własnej produkcji do godziny 13.00
 • w jednokondygnacyjnych, niepodpiwniczonych kioskach nieprzekraczających 50m2 powierzchni użytkowej, w których sprzedaż prasy, biletów komunikacji miejskiej, wyrobów tytoniowych, kuponów totalizatora sportowego stanowi minimum 30% miesięcznego obrotu placówki rozumianego jako przychód ze sprzedaży
 • w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż pamiątek, upominków i dewocjonaliów, w których sprzedaż tych produktów i wyrobów stanowi minimum 30% miesięcznego obrotu placówki rozumianego jako przychód ze sprzedaży
 • w aptekach i punktach aptecznych
 • w placówkach handlowych zlokalizowanych w zakładach hotelarskich, zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych oraz zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku
 • w placówkach handlowych nieprzekraczających 25 m2 powierzchni użytkowej usytuowanych w obiektach do obsługi pasażerów w portach lotniczych, dworcach autobusowych oraz kolejowych, prowadzących sprzedaż towarów na promach i morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych budowlach morskich, miejscach obsługi podróżnych wymienionych w art. § 114.1 Rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)
 • w kwiaciarniach nieprzekraczających 50 m2 powierzchni użytkowej, w których sprzedaż kwiatów stanowi minimum 30% miesięcznego obrotu placówki rozumianego jako przychód ze sprzedaży
 • na platformach i portalach internetowych świadczących usługi w zakresie sprzedaży towarów, które nie powstały w efekcie działalności produkcyjnej
 • w strefach wolnocłowych.

 

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele a kodeks pracy

To co najbardziej razi po lekturze projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę jest to, że projekt ten jest zupełnie niedostosowany do obowiązujących przepisów kodeksu pracy w zakresie pracy w niedziele (i święta). Kodeks pracy w art. od 151[9] wskazuje na jakich warunkach praca w niedziele jest dozwolona.

 

Trzeba też nadmienić, że projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę nie zawiera przepisów zmieniających Kodeks pracy. Oznacza to, że w sytuacji gdyby ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę weszła w życie równolegle funkcjonowałyby dwie regulacje dotyczące pracy w niedziele. Przykładowo, art. 151 [9a] § 3 k.p. stanowi, że „praca w niedziele jest dozwolona w placówkach handlowych przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności”. Ten przepis miałby nadal obowiązywać bowiem, żaden przepis projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę nie uchyla go.

Reasumując, przyjęcie ustawy w obecnym kształcie spowodowałoby wiele sprzeczności i niejasności w zakresie pracy w niedziele.

 

Ograniczenie przedsiębiorczości

Ustawa może skutecznie ograniczyć przedsiębiorczość, zwłaszcza na terenach uboższych, których największe zyski pochodzą z turystyki. W takich miejscach bowiem handel obwoźny czy też obnośny będzie mógł realizować tylko właściciel takiego interesu, bez prawa zatrudnienia na niedzielę pomocnika.

Wystarczy przyjrzeć się też jej art. 4 pkt 7, który stanowi, że „handel i inne czynności sprzedażowej w niedzielę są dozwolone w placówkach handlowych, gdzie handel prowadzony jest wyłącznie przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą z wyłączeniem przedsiębiorców wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą w oparciu o umowę franczyzy lub umowę agencji”.

Czy przepis ten oznacza, że aby skorzystać z tego odstępstwa taki przedsiębiorca w ogóle nie może zatrudniać innych osób? Czy tylko nie może zatrudniać ich na niedziele?

Wątpliwości można mnożyć, bo przecież na tle obecnie obowiązujących zasad pracy w święta inaczej regulowana będzie praca w niedzielę a inaczej w święta. Przepisy te nie będą ze sobą spójne, jeśli ustawa wejdzie w życie w brzmieniu takim jaki jest w projekcie.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: