Wzrost wynagrodzenia minimalnego a zmiana umowy o pracę

Małgorzata Regulska-Cieślak        13 września 2016        2 komentarze

Świadczę pomoc prawną dla spółki, która zatrudnia blisko 100 pracowników. Część z nich to pracownicy fizyczni z wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości wynagrodzenia minimalnego. Dotychczas wysokość  wynagrodzenia minimalnego określana była na każdy rok w rozporządzeniu Rady Ministrów, ale od 1 stycznia 2017 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej będą podlegać ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku.

Można również inaczej wskazać wysokość wynagrodzenia zasadniczego – w umowach o pracę w postanowieniu, w którym należy wskazać wynagrodzenie można napisać, że pracownikowi przysługuje minimalne wynagrodzenie wskazane w odrębnych przepisach. Jeśli bowiem wysokość wynagrodzenia określona jest w odrębnych przepisach powszechnie obowiązujących, to nie trzeba jej wpisywać kwotowo do umowy o pracę. Wystarczy prawidłowe odwołanie.

Gruntowna nowelizacja ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2015.2008), której część przepisów weszła w życie od 17 sierpnia 2016 r., część od 1 września 2016 r. a część dopiero wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 r. stanowi dobry pretekst, aby przyjrzeć się jej przepisom.

Czy zawsze wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego trzeba będzie podwyższać wynagrodzenie wskazane w umowie o pracę jako minimalne w konkretnej kwocie?

 Składniki minimalnego wynagrodzenia

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych. Zgodnie z  objaśnieniami na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl). „Załącznik do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń” do wynagrodzeń osobowych zalicza się:

 • wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej,
 • dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,
 • premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe,
 • wynagrodzenia za czynności przewidziane do wykonania poza normalnymi godzinami pracy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (np. dyżury, pełnienie pogotowia domowego),
 • wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodawców (za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za czas przestoju niezawinionego przez pracownika i inne),
 • ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • uposażenia posłów i senatorów wraz z uposażeniem dodatkowym, odprawy pracowników biur klubów, kół poselskich i senatorskich oraz zespołów parlamentarnych w związku z zakończeniem kadencji Sejmu i Senatu, a także odprawy dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, z którymi został rozwiązany stosunek pracy w związku z upływem kadencji,
 • świadczenia o charakterze deputatowym (wartość świadczeń w części nieopłaconej przez pracownika) lub ich ekwiwalenty pieniężne (np. deputaty węglowe, energetyczne, środków spożywczych), a także ekwiwalenty za umundurowanie, jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw,
 • świadczenia odszkodowawcze (w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia), dodatek wyrównawczy wypłacany pracownikom, których wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

 Świadczenia niewliczane do wynagrodzenia minimalnego

Są jednak świadczenia, które nie są wliczane do minimalnego wynagrodzenia:

 • nagrody jubileuszowe,
 • odprawy pieniężne przysługujące pracownikom w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatek na pracę w porze nocnej.

 

Pamiętaj jednak, że wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Jaki płynie stąd wniosek? Wynagrodzenie zasadnicze może być niższe od wynagrodzenia minimalnego, co oznacza z kolei, że nie w każdej sytuacji co roku trzeba będzie podwyższać kwotę wynagrodzenia wskazaną w umowie o pracę w wysokości minimalnej określonej w przepisach powszechnie obowiązujących. Na minimalne wynagrodzenie może się bowiem składać i wynagrodzenie zasadnicze i np. premia. Nie można jednak przyznać pracownikowi, który przepracował cały miesiąc wynagrodzenie mniejsze niż minimalne. Jeśli obok wynagrodzenia zasadniczego pracownik otrzymuje premię, to należy zaznaczyć to w umowie o pracę. Umowa o pracę musi wymieniać składniki wynagrodzenia.

 

Umowy o pracę trzeba będzie aneksować wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego, wówczas gdy wynagrodzenie minimalne to jedyny składnik wynagrodzenia przyznany pracownikowi.

 

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

pracownicaX Sierpień 29, 2017 o 12:28

czy na pewno premia wchodzi w skłąd wyngrodzenia podstawowego? czy ten artykuł nie przedstawia innej opinii: http://www.eporady24.pl/regulaminowy_charakter_premii_ruchomego_skladnika_wynagrodzenia,pytania,2,70,1701.html i tak też uznaje kadrowa w naszej spółce… kto ma rację?

Odpowiedz

Małgorzata Regulska-Cieślak Wrzesień 11, 2017 o 13:13

Na pewno tak jest. Kadrowa stosuje zasadę korzystniejszą niż zasada wynikająca z przepisów. Artykuł umieszczony pod linkiem wskazanym w komentarzu nie zawiera przeciwnego wniosku, do tego który jest przedstawiony w komentowanym artykule.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: