Ustawa o jawności życia publicznego – sygnalista

Małgorzata Regulska-Cieślak        26 października 2017        Komentarze (0)

W ostatnich dniach opinię publiczną zelektryzowała informacja o projekcie ustawy o jawności życia publicznego.

Z racji tematyki tego bloga, który dotyczy prawa pracy pominę wszystkie inne kwestie prawne, których dotyczy projekt ustawy, a omówię aspekty związane ze stosunkiem prawym łączącym sygnalistę z danym podmiotem.

Na jakich zasadach ma funkcjonować w danej jednostce, według projektu ustawy, sygnalista? Jak ma być zatrudniona taka osoba? Czy ma być to specjalnie wyodrębnione stanowisko?

 

Sygnalista – czyli kto?

 

W rozdziale 9 projektu ustawy, z którym można zapoznać się tutaj opisano status osoby zwanej sygnalistą.

Status sygnalisty może nadać prokurator – osobie zgłaszające wiarygodne informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstw określonych w art. 228 -230a, art. 231§ 2, art. 250a, art. 258, art. 277a, art. 286, art. 296- 297, art. 299-301, art. 303, art. 305 lub art. 311 Kodeksu karnego.

 

Status sygnalisty może zostać nadany zgłaszającemu podejrzenie popełnienia tych przestępstw, także na wniosek organów Policji oraz organów wymienionych w art. 312 Kodeksu postępowania karnego.

Do czasu uzyskania statusu sygnalisty dana osoba, której może on być nadany, nazywana jest według projektu ustawy – zgłaszającym.

 

 Aby móc otrzymać status sygnalisty dana osoba powinna wykazać że jest:

 • pracownikiem, a informacje dotyczą jego pracodawcy, lub
 • osobą fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu związaną stosunkiem umownym z podmiotem, którego dotyczą informacje o popełnieniu przestępstw wskazanych powyżej,

lub

 • przedsiębiorcą związanym stosunkiem umownym z podmiotem, którego dotyczą informacje, o podejrzeniu popełnienia przestępstw wskazanych powyżej.

Prokurator informuje pracodawcę lub podmiot, którego dotyczą informacje, o popełnieniu przestępstw o nadaniu zgłaszającemu statusu sygnalisty.

 

Szczególna ochrona stosunku pracy lub innego stosunku umownego sygnalisty

 

Sygnaliście przysługuje pełna ochrona stosunku umownego łączącego go z danym podmiotem. Ochrona przysługuje nie tylko gdy sygnalista jest pracownikiem, ale również gdy związany jest stosunkiem cywilnoprawnym z podmiotem w stosunku do którego zgłosił o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

W ramach wykonywania praw i obowiązków wynikających z nadanego statusu sygnalisty:

 • pracodawca nie może:
  1. rozwiązać z sygnalistą umowy o pracę,
  2. zmienić warunków umowy o pracę na mniej korzystne dla sygnalisty, w szczególności w zakresie zmiany miejsca lub czasu wykonywania pracy albo warunków wynagradzania.
 • podmiot, którego dotyczą informacje, o popełnieniu wyżej opisanych przestępstw związany stosunkiem umownym z sygnalistą będącym przedsiębiorcą lub osobą fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu nie może:
  1. rozwiązać z sygnalistą stosunku umownego,
  2. zmienić warunków umowy na mniej korzystne dla sygnalisty.

 

Prokurator, który nadał status sygnalisty postanowieniem może wyrazić zgodę na:

 • rozwiązanie umowy o pracę z sygnalistą albo zmianę warunków tej umowy;
 • rozwiązanie stosunku umownego łączącego ten podmiot z sygnalistą albo zmianę warunków tej umowy.

Wniosek o wyrażenie tej zgody, składa:

1) pracodawca poinformowany o nadaniu statusu sygnalisty;

2) podmiot poinformowany o nadaniu statusu sygnalisty osobie wykonującej na jego rzecz pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Do wniosku o wyrażenie zgody dołącza się uzasadnienie.

Zakazy, o których mowa powyżej mają zastosowanie przez okres 1 roku od daty umorzenia postępowania albo  zakończenia prawomocnym orzeczeniem postępowania karnego wszczętego przeciwko sprawcy przestępstwa.

 

Sygnaliście, z którym rozwiązano wskutek zgłoszenia przez niego informacji, o podejrzeniu popełnienia przestępstw bez zgody prokuratora:

 • umowę o pracę, przysługuje odpowiednio odszkodowanie od strony rozwiązującej umowę o pracę w wysokości dwukrotności wynagrodzenia rocznego pobieranego przez sygnalistę na ostatnio zajmowanym stanowisku;
 • umowę, przysługuje odszkodowanie od strony rozwiązującej umowę w wysokości całkowitej kwoty płatności należnej sygnaliście określonej w treści tej umowy i niezapłaconej do dnia rozwiązania umowy.

Takie same zasady stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany, bez zgody prokuratora, warunków umowy o pracę lub stosunku umownego na mniej korzystne dla sygnalisty.

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: