Umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Małgorzata Regulska-Cieślak        27 września 2016        4 komentarze

Rok 2016 obfituje w zmiany prawa pracy, o czym pisałam tutaj oraz tutaj. Tutaj natomiast nadmieniłam o tym, że w stosunku do członków zarządów spółek kapitałowych z pewnego rodzaju udziałowcami (akcjonariuszami) kończy się era zawierania umów o pracę.

Przyszła kolej na zmiany w zakresie umów cywilnoprawnych. Chodzi o minimalną stawkę godzinową, potwierdzanie liczby przepracowanych godzin i przechowywanie dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne. Czekają nas zatem kolejne rewolucje. Od 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (dalej w skrócie: „ustawa nowelizująca”) nowelizującej ustawę z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

Dlaczego napisałam, że jest to kolejna rewolucja? Dlatego, że wymusi ona zmiany w treści umów ze zleceniobiorcami i osobami świadczącymi usługi (ale nie ze wszystkimi o czym piszę poniżej). Z tego wpisu dowiesz się, że może mieć również wpływ na umowy cywilnoprawne, które pracodawca zawiera ze swoimi pracownikami.

 

Wysokość minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia 2017 r.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej jest ściśle uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2017 r. będzie wynosiła prawdopodobnie 13 zł, zakładając, że od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2 000 zł. Wysokość minimalnej stawki godzinowej, w 2017 r. ustala się w kwocie wynikającej z pomnożenia 12 zł o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na rok 2017 (prawdopodobnie 2 000 zł) przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w roku 2016 (1 850 zł). Końcowy wynik obliczeń zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 5 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek (art. 7 ustawy nowelizującej).

 

Częstotliwość wypłat

W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu (art. 8a ust. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu po zmianach).

 

Wyrównanie do minimalnej stawki godzinowej

W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej (art. 8a ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu po zmianach).

Co to oznacza?

Jeśli podzielisz wysokość miesięcznego (ryczałtowego) wynagrodzenia brutto przyznanego w umowie zlecenia pracy przez liczbę godzin, w których wykonywane było zlecenie i z tego rachunku wyjdzie Ci 12,50 zł to musisz stawkę tę wyrównać do 13 zł. Analogicznie jak rozliczasz się z taką osobą według stawki godzinowej, od 1 stycznia 2017 r. będzie musiała wynosi co najmniej 13 zł.

 

Dla kogo minimalna stawka godzinowa? Zleceniobiorcy i usługodawcy

Do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dodana została definicja minimalnej stawki godzinowej, w rozumieniu której jest to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Minimalna stawka godzinowa będzie więc należała się przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi tj.

  1. osobie fizycznej wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającej pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo
  2. osobie fizyczna niewykonującej działalności gospodarczej

– która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Dodatkowo osoby te nie mogą same decydować o czasie i miejscu realizacji zlecenia lub świadczenia usług i jednocześnie nie może przysługiwać im wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. Jeśli te dwie przesłanki byłyby spełnione (samodzielność decyzji i przysługiwanie tylko wynagrodzenia prowizyjnego) to wówczas osoby te są wyłączone spod obowiązywania stawki minimalnej i potrzeby potwierdzania liczby przepracowanych godzin.

 

Kilka umów zleceń między tymi samymi podmiotami

W myśl nowych przepisów bez znaczenia jest ile umów zleceń z tą samą osobą zawiera przedsiębiorca (nawet równocześnie, np. na realizację różnych prac) – do każdej z nich z osobna odnoszą się nowe regulacje. Stawek wynagrodzenia nie sumuje się! Minimalna godzinowa stawka wynagrodzenia odnosi się do każdej z umów z osobna.

Jeśli to pracodawca będzie zawierał umowy zlecenia ze swoimi pracownikami to również strony tak zawartej umowy muszą wpisać do umowy co najmniej minimalną stawkę godzinową.

 

Realizacja zlecenia przez kilka osób oraz usługi wspólne

Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, każdej z tych osób przysługuje wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej (art. 8a ust. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu po zmianach).

 

Umowne potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług od 1 stycznia 2017 r.

Sposób potwierdzenia liczby godzin strony takich umów powinny określić w umowach zleceniach lub umowach o świadczenie usług. To zupełna nowość. Żaden przepis dotychczas nie zobowiązywał do liczenia (i przechowywania dokumentów dot. liczby przepracowanych godzin!) godzin wykonywania było zlecenia lub świadczenia usług.

W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej (a zatem jest zawarta w formie ustnej) przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdza przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, a w przypadku braku takiego potwierdzenia informację o liczbie przepracowanych godzin przekłada osoba wykonująca zlecenie lub świadcząca usługi.

Powyższych nie stosuje się do wykonującego zlecenie lub świadczącego usługi w przypadku skierowania takich osób do wykonania zlecenia lub świadczenia usług na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360). W takim przypadku pracodawca użytkownik, na rzecz którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, prowadzi ewidencję liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług

Uwaga! Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług następuje odrębnie w stosunku do każdej z tych osób.

 

Przechowywanie dokumentacji dot. liczby przepracowanych godzin

Przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, przechowuje dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne (art. 8 c ustawy o minimalnym wynagrodzeniu po zmianach). Przepis nie określa w jakiej formie ma być przechowywana ta dokumentacja.

Przyznam szczerze – ten wpis to tylko podsumowanie najważniejszych zmian. Wkrótce opiszę wyłączenia spod ustawy oraz przyjrzę się jak określić sposób potwierdzania liczby godzin w umowach.

Uwaga! Wszystkie zmiany dotyczące umów cywilnoprawnych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. zostaną omówione podczas szkolenia, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2017 r. w Warszawie. Szczegóły szkolenia i zapisy dostępne są tutaj.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Bogusława Kusztal styczeń 1, 2017 o 21:34

JESTEM PO PRZETARGU.
ZATRUDNIAM 7 INSTRUKTORÓW rehabilitantów.Jest to ich dodatkowa praca.
Instruktorzy pracują na swoich programach dla seniorów. Pracowali na umowie o dzieło – rozliczenie miesięczne z przepracowanych godzin i realizacji programu.
Jak teraz mam ich zatrudniać? Umowa zlecenie przymusowo ozusowane ? Czy mogę prosić o wzór umowy na usługi dla instruktora, lub wskazanie źródła takiej umowy.
Pozdrawiam KUSZTAL

Odpowiedz

Małgorzata Regulska-Cieślak styczeń 2, 2017 o 20:15

Witam,
wg mnie rehabilitant nie powinien być zatrudniony w oparciu o umowę o dzieło, gdyż żadnego dzieła nie realizuje. Zatem konieczne będzie zawarcie umowy starannego działania. Oznacza to powstanie konsekwencji w zakresie obowiązku wypłaty godzinowej stawki minimalnej (chyba, że rehabilitant kogoś zatrudnia lub zawiera umowy z innymi zleceniobiorcami) oraz konsekwencji wynikających z obowiązku odprowadzania składek zusowskich (chyba, że umowy będą zawierane z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, jednakże i w tym przypadku może powstać obowiązek wypłacania minimalnej stawki godzinowej). Umowy cywilnoprawne przygotowuję na indywidualne zamówienie.

Odpowiedz

Katarzyna styczeń 10, 2017 o 09:25

Musimy zawrzeć umowy z członkami Komisji ds orzekania o stopniu niepełnosprawności, otrzymywali wynagrodzenie za wydane orzeczenie, płacone kwartalnie. Do tej pory była to umowa zlecenie, ale nie da sie określić czasu wydania jednego orzeczenie. Jaką umowę zastosować. pozdrawiam
Kasia

Odpowiedz

Piotr styczeń 22, 2017 o 08:30

Witam, wciąż pojawiają się oferty pracy na zlecenie które nie respektują minimalnej stawki godzinowej. W dodatku nawet supermarkety które nie mogłyby sobie pozwolić na przekręty respektują minimalną stawkę godzinową tylko w przypadku gdy ktoś posiada status studenta, w innym „8zł/h”, o co chodzi?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: