Umowa o zakazie konkurencji a obowiązek informacyjny byłego pracownika

Małgorzata Regulska-Cieślak        17 października 2016        Komentarze (0)

Kontynuując tematykę umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, którą poruszyłam tutaj i tutaj, dzisiaj chciałabym wrócić do niej i opisać jeszcze jeden ciekawy przypadek.

 

Obowiązek informacyjny w treści umowy o zakazie konkurencji

W niektórych umowach o zakazie konkurencji zauważyłam, że pracodawcy nakładają na byłych pracowników, z którymi mają zawartą umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, obowiązek informowania ich o planowanym podjęciu pracy u następnego pracodawcy, czy też w ogóle o swoich planach zarobkowych niekoniecznie związanych ze świadczeniem pracy na podstawie umowy o pracę.

Widziałam również postanowienie, zgodnie z którym przed wypłatą każdej (miesięcznej) transzy odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji pracownik miał obowiązek informować pracodawcę gdzie aktualnie pracuje i na jakiej podstawie prawnej. Pracodawca zastrzegł ten obowiązek pod rygorem zawieszenia wypłaty danej transzy odszkodowania do czasu zrealizowania tego obowiązku przez byłego pracownika.

 

Czy takie postanowienia są prawidłowe?

Podobną sprawą zajmował się już Sąd Najwyższy. W rozpatrywanym stanie faktycznym w treści umowy o zakazie konkurencji pracownik był zobowiązany, aby w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, przed podjęciem pracy w nowym miejscu pracy (niezależnie od formy) lub przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (niezależnie od statusu podmiotu gospodarczego), poinformować pracodawcę o przyszłym miejscu pracy lub planowanym przedmiocie działalności gospodarczej. Brak realizacji przez pracownika tego postanowienia zagrożone było karą umowną.

Sąd Apelacyjny rozpoznający tę sprawę stwierdził, że „nie było (…) zgodne z prawem zastrzeżenie w klauzuli konkurencyjnej kary umownej za naruszenie tej klauzuli (…). Wymienione wyżej zobowiązanie, zagrożone karą umowną na wypadek jego niewykonania, było bezprawne i godziło w prawo pracownika do zachowania w tajemnicy swoich spraw osobistych i planów zawodowych. Zobowiązanie to nie dotyczyło bowiem obowiązku informowania o planach podjęcia działalności konkurencyjnej a o wszelkich planach zawodowych byłego pracownika. Zobowiązanie takie wykracza poza zakres umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy i jest sprzeczne z art. 101[2] § 1 k.p. w związku z art. 101[1] § 1 k.p.”

 Należy bowiem pamiętać, że klauzula konkurencyjna nie jest bowiem umową prawa cywilnego, lecz umową prawa pracy, pozostając w bezpośrednim związku podmiotowym i przedmiotowym ze stosunkiem pracy.

Sąd Najwyższy pogląd ten podzielił w wyroku z dnia 23 stycznia 2008 r. II PK 127/07). Podobnie orzekł WSA w Kielcach w wyroku z dnia 18 września 2008 r. (I SA/Ke 237/08).

Skutek

Takie postanowienia nie obowiązują. Zamiast nich obowiązują odpowiednie przepisy prawa pracy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: