Umowa z cudzoziemcem a zakwaterowanie od 1 stycznia 2018 r.

Małgorzata Regulska-Cieślak        05 marca 2018        Komentarze (0)

Przed 1 stycznia 2018 r. podmioty, które dostarczały personel zagraniczny do polskich pracodawców lub też same korzystały z pracy obcokrajowców często zapewniały takim pracownikom zakwaterowanie. Nie było to jednak konieczne. Czynsz często był potrącany z należnego wynagrodzenia.

Natomiast od 1 stycznia 2018 r. w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajduje się przepis, zgodnie z którym zagraniczny pracownik wykonujący prace sezonowe ma mieć w Polsce odpowiednie zakwaterowanie.

Obowiązki przedsiębiorców co do miejsca zakwaterowania dla obcokrajowca

 

Przedsiębiorcy nie są zobowiązani ani do zapewnienia zakwaterowania ani do finansowania mieszkania dla cudzoziemca, ale zgodnie z art. 88a ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy „wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową zawiera, poza informacjami, o których mowa w art. 88a ust. 1aa: 3) oświadczenie, że według wiedzy podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemiec zapewnia sobie zakwaterowanie we własnym zakresie, albo oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zapewnieniu cudzoziemcowi zakwaterowania”.

Oznacza to, że cudzoziemiec zatrudniony w celu wykonywania pracy sezonowej musi więc mieć zapewnione zakwaterowanie na czas pobytu i pracy w Polsce. Albo zapewni je sobie sam i wykaże to przed przedsiębiorcą, albo przedsiębiorca sam zajmie się tą kwestią i zapewni mu odpowiednie lokum. W tym ostatnim przypadku będzie potrzebna dodatkowa pisemna umowa pomiędzy przedsiębiorcą a obcokrajowcem – umowa najmu lub użyczenia. Powyższe wynika z art. art.  88w ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który w ust. 1 stanowi, że jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową zapewnia mu zakwaterowanie, podmiot ten jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem odrębnej umowy w formie pisemnej określającej warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej.

Umowa dotycząca prawa do korzystania przez cudzoziemca z lokalu mieszkalnego będzie musiała być okazana w urzędzie miasta przy okazji załatwiania meldunku.

Przed podpisaniem umowy najmu lub użyczenia podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do przedstawienia cudzoziemcowi tłumaczenia umowy na język dla niego zrozumiały.

 

Czynsz najmu dla obcokrajowca – zakaz potrąceń

Czynsz najmu kwatery mieszkalnej nie może być potrącany z wynagrodzenia cudzoziemca – postanowienia umowy przewidujące możliwość automatycznego potrącania czynszu z wynagrodzenia cudzoziemca będą nieważne. Dotyczy to każdego cudzoziemca wykonującego prace sezonowe – bez względu na rodzaj umowy. Oczywiście nie oznacza to, że koszty zakwaterowania ostateczne ponosi przedsiębiorca. Cudzoziemiec wykonujący prace sezonowe będzie musiał płacić za czynsz odrębnie, tj. w gotówce lub przelewem.

Zgodnie bowiem z art. 88 w ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czynsz najmu kwatery mieszkalnej, o której mowa w ust. 1, nie może być potrącany z wynagrodzenia cudzoziemca. Postanowienia umowy przewidujące możliwość automatycznego potrącenia czynszu z wynagrodzenia cudzoziemca są nieważne.

Zwróć zatem uwagę na prawidłowe konstruowanie umów z cudzoziemcem.

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: