Umowa z cudzoziemcem w 2018 r. a odszkodowanie

Małgorzata Regulska-Cieślak        12 stycznia 2018        Komentarze (0)

Niekorzystnie sformułowana dla podmiotu zatrudniającego cudzoziemca  umowa (cywilnoprawna lub o pracę) może spowodować, że podmiot zatrudniający tego cudzoziemca będzie musiał w konkretnych okolicznościach wypłacić mu odszkodowanie.

 

W ferworze zmian, które do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2017.1065 t.j. z dnia 2017.05.31 z późn. zm.) weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. przepisy stanowiące o odszkodowaniu pozostały prawie niezauważone, choć jeden z przepisów dający możliwość uzyskania przez cudzoziemca odszkodowania od podmiotu zatrudniającego (w pewnych okolicznościach) istniał przed wejściem w życie nowelizacji.

 

Odmowa lub uchylenie zezwolenia na pracę – odszkodowanie dla przedsiębiorcy lub dla cudzoziemca

 

Zgodnie z art. 88 g ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

1.  Zobowiązanie do wykonywania czynności wynikających z umowy cywilnoprawnej lub obowiązek świadczenia pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wygasają, w przypadku gdy cudzoziemiec przestał spełniać warunki określone w art. 87„.

Natomiast z art. 88g ust. 2 wynika, że jeżeli odmowa lub uchylenie zezwolenia na pracę było wynikiem niezachowania należytej staranności przez którąkolwiek ze stron stosunku prawnego to cudzoziemcowi lub drugiej stronie należy się odszkodowanie chyba że przepisy szczególne albo umowa wykluczają taką możliwość. Okoliczności, w których możliwa jest odmowa wydania zezwolenia lub uchylenie zezwolenia przewidują art. 88j i 88k ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zatem w umowie z cudzoziemcem (o pracę lub cywilnoprawnej) można skutecznie wykluczyć możliwość ubiegania się przez cudzoziemca o odszkodowanie z tych przyczyn.

 

Uchylenie zezwolenia na pracę sezonową – odszkodowanie tylko dla cudzoziemca

 

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. art. 88y ust. 4 „W przypadku uchylenia zezwolenia na pracę sezonową na podstawie ust. 1 pkt 5 lub 6 cudzoziemcowi przysługuje prawo do odszkodowania od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi za niewykonanie zobowiązań, które ten podmiot musiałby wykonać, gdyby zezwolenie na pracę sezonową nie zostało uchylone„.

Jeżeli zatem starosta wyda decyzję o uchyleniu zezwolenia na pracę sezonową, ponieważ:

1) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi, w szczególności nie prowadzi działalności gospodarczej, statutowej lub rolniczej,

jego działalność jest w okresie likwidacji lub w okresie zawieszenia,

2) zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7, tj. gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

 • został prawomocnie ukarany za to, że: doprowadził do nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca wskutek wprowadzenia tej osoby w błąd, wyzyskania jej błędu, wykorzystania zależności służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania podejmowanego działania, żądał od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy, spowodował nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi przez inną osobę, wprowadzając ją w błąd, wyzyskując jej błąd lub niezdolność do należytego pojmowania podejmowanego działania,
 • w ciągu 2 lat od uznania za winnego powierzania nielegalnie pracy cudzoziemcowi zatrudniający został ponownie prawomocnie ukarany za podobne wykroczenie,
 • jest osobą fizyczną karaną za popełnienie przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, tj. za:
  • złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, a także odmawianie przyjęcia do pracy i niewypłacanie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia ze stosunku pracy po orzeczeniu sądowym,
  • naruszenie przepisów o ubezpieczeniu społecznym poprzez niezgłaszanie, nawet za zgodą zainteresowanego, wymaganych danych albo zgłaszanie nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość,
  • niedopełnienie obowiązków bhp, wskutek czego pracownik został narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
  • spóźnione zawiadomienie o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nieprzygotowanie bądź nieprzedstawienie wymaganej dokumentacji,
 • jest osobą fizyczną (ewentualnie podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę) karaną za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę, tj. za:
  • podrabianie lub przerabianie dokumentu albo używanie takiego dokumentu jako autentycznego bądź też wypełnianie blankietu opatrzonego cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo używanie takiego dokumentu,
  • podrabianie lub przerabianie faktur w zakresie okoliczności faktycznych, które mogą mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym bądź też używanie takich faktur jako autentycznych,
  • wyłudzenie poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu,
  • zbycie własnego lub cudzego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  • posługiwanie się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe bądź też kradzież lub przywłaszczenie takiego dokumentu, a także jego bezprawne przewożenie, przenoszenie lub przesyłanie za granicę,
 • jest osobą fizyczną (ewentualnie podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę) karaną za handel ludźmi lub przygotowania do niego,

to wówczas, o ile umowa z cudzoziemcem nie stanowi inaczej, cudzoziemcowi będzie należało się odszkodowanie.

 

Co obejmuje odszkodowanie dla cudzoziemca

 

Odszkodowanie przysługuje za niewykonane zobowiązań, które byłyby wykonane, gdyby nie doszło do uchylenia zezwolenia na pracę sezonową. Odszkodowanie zawiera w sobie zatem nie tylko wynagrodzenie ale i wszelkie inne świadczenia, które przysługiwałyby cudzoziemcowi gdyby nie uchylono zezwolenia.

Lakonicznie sformułowany przepis o odszkodowaniu dla cudzoziemca daje duże pole do interpretacji. Czy w zakres odszkodowania wchodzą wydatki, które zgodnie z umową miały być finansowane przez zatrudniającego, ale których cudzoziemiec faktycznie nie poniósł, np. zakwaterowanie, podróże do i z miejsca zatrudnienia?

Za jaki okres przysługuje odszkodowanie? Za okres ważności zezwolenia, czy też za okres trwania umowy? A jeśli umowa miała obowiązywać przez czas nieokreślony?

Praktyka pokaże jak do sprawy podejdą sądy.

Umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna z cudzoziemcem – konstrukcja

 

Korzystne dla podmiotu zatrudniającego byłoby zatem takie sformułowane umowy z cudzoziemcem aby wykluczyć prawo do odszkodowania.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: