Trwające umowy o pracę z członkami zarządów niektórych spółek zdaniem Ministerstwa Skarbu Państwa

Małgorzata Regulska-Cieślak        05 grudnia 2016        Komentarze (0)

W związku z nową ustawą z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202) powstaje wiele kontrowersji nt. formy zatrudnienia członków zarządów. We wrześniu br. pisałam o tym szerzej tutaj.

Przypomnę, iż kontrowersja dotyczy tego jak mają być potraktowane trwające już umowy o pracę z członkami zarządu. Ustawa w przepisach przejściowych – art. 20 milczy o tym. Zgodnie z art. 20 pkt 1 ww. ustawy do umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania, o których mowa w art. 3 ustawy zmienianej w art. 14 (chodzi tutaj o „starą” kominówkę, tj. ustawę z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 2099), zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Brak jest przepisu stanowiącego o trwających umowach o pracę.

 

Trwające umowy o pracę z członkami zarządów a stanowisko Ministerstwo Skarbu Państwa

W listopadzie br. Ministerstwo Skarbu Państwa opublikowało na swojej stronie internetowej tzw. „Dobre praktyki w zakresie stosowania ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami”. W dokumencie tym Ministerstwo Skarbu Państwa stwierdziło, że w związku z nowymi przepisami rada nadzorcza spółki z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, powinna dążyć do porozumienia i ustalenia racjonalnych warunków zmiany dotychczasowej formy zatrudnienia na umowę o świadczenie usług, a w szczególności:

 

  • ile to możliwe z uwagi na termin wdrożenia przepisów ustawy, przekształcenie umów powinno mieć miejsce z chwilą wygaśnięcia kadencji (mandatu);
  • wskazane jest zawarcie porozumienia (umowy zrzeczenia) w zakresie niektórych uprawnień z dotychczasowej umowy o pracę, które nie są obligatoryjne w świetle przepisów prawa pracy. Zakładam, że chodzi tutaj np. o odprawę….
  • w przypadku kontynuacji sprawowania funkcji przez zarządzającego, należy tak dostosować okres przejściowy, by zminimalizować koszty Spółki wynikające z praw nabytych.

 

Co w przypadku braku zgody na zawarcie porozumienia/umowy zrzeczenia?

Zakładam, że konsekwencją może być odwołanie członka zarządu. I tutaj możemy mieć do czynienia z kolejną ciekawą sytuacją: jeśli członek zarządu pełni jednocześnie funkcję członka zarządu i ma zawartą umowę o pracę np. na stanowisku dyrektora finansowego to na skutek odwołana ze swojej funkcji nie będzie już członkiem zarządu, ale jego umowa o pracę będzie nadal obowiązywała w zakresie stanowiska dyrektora finansowego.

Wielokrotnie kwestię tę rozważał Sąd Najwyższy. Np. w wyroku z 26 listopada 2014 r. II PK 163/13 Sąd Najwyższy stwierdził, że „Członek zarządu, któremu powierzono funkcję na podstawie umowy o pracę poza stosunkiem mającym podstawę w prawie handlowym, pozostaje w stosunku pracy. Kognicja sądu pracy obejmuje stosunek pracy, stąd zakres ustaleń i ocen w sprawie z zakresu prawa pracy odnosi się wyłącznie do tego stosunku prawnego łączącego członka zarządu ze spółką. Nie podlegają właściwości sądu pracy kwestie dotyczące prawidłowości uchwał organów spółki w sprawie powołania czy odwołania członków jej zarządu„.

Jeśli zatem członkowie zarządu będą mieli podwójny stosunek – członkostwa w zarządzie i umowę o pracę na merytorycznym stanowisku pracy to w określonym stanie faktycznym (w którym umowa o pracę nie będzie związana  z pełnieniem funkcji członka zarządu, a np. dyrektora finansowego) może nie zaistnieć przesłanka do rozwiązania umowy o pracę i może się okazać, że umowa o pracę będzie obowiązywała nadal.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: