Treść świadectwa pracy od 1 stycznia 2017 r.

Małgorzata Regulska-Cieślak        04 stycznia 2017        Komentarze (0)

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U.2016.2292).

W poprzednim artykule na blogu  została opisana zmiana art. 97 Kodeksu pracy, czyli dot. wydawania świadectw pracy. Dziś o zmianach w zakresie treści świadectw pracy. Podstawowy komentarz jest taki – z treści świadectw pracy wystawionych w 2017 r. (ale uwaga na przepisy przejściowe!) pracodawcy uzyskają o nowych pracownikach więcej informacji.

W świadectwie pracy zamieszcza się bowiem informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące:

1) okresu lub okresów zatrudnienia -było;

2) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy – było;

3) rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji;

4) trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem – strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia – poprzednie rozporządzenie dot. świadectwa pracy stanowiło tak w instrukcji wypełniania świadectwa pracy;

5) okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 36 [1] § 1 KP- było;

6) urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku – było;

7) wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia – było;

8) wykorzystanego urlopu ojcowskiego –nowość;

9) wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia-nowość;

10) wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia – nowość w zakresie wskazania podstawy prawnej udzielenia urlopu wychowawczego;

11) okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 186 [8] § 1 pkt 2 Kodeksu pracy – nowość!;

12) zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy – było;

13) liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy – było;

14) okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych – było;

15) okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze-było;

16) wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia przewidzianego przepisami prawa pracy – było;

17) okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty –było;

18) zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym -było

19) należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych – było;

20) informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach – na żądanie pracownika – było.

Pomocniczy wzór świadectwa pracy stanowi załącznik do rozporządzenia.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: