Przepisy przejściowe do nowelizacji Kodeksu pracy obowiązującej od 1 stycznia 2017 r.

Małgorzata Regulska-Cieślak        10 stycznia 2017        Komentarze (0)

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, która wprowadziła szereg zmian do Kodeksu pracy zawiera też przepisy przejściowe. Niektóre mogą zdziwić pracodawców, zwłaszcza te dot. wnoszenia powództw przez pracowników.

Uwaga! Wszystkie zmiany Kodeksu pracy, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2017 r., projekty zmian na 2017 r. oraz najważniejsze zmiany z 2016 r. zostaną omówione podczas szkolenia, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2017 r. w Warszawie. Szczegóły szkolenia i zapisy dostępne są tutaj.

 

Przepisy przejściowe dot. wydawania świadectw pracy

 

Art.  22 nowelizacji

  1. Jeżeli w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie upłynął termin na wydanie świadectwa pracy zgodnie z art. 97 [1] ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, pracodawca wydaje pracownikowi świadectwo pracy za zakończone w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
  2. Przed upływem terminu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 1, pracownik może żądać wydania świadectwa pracy za zakończone w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika w tej sprawie.
  3. Do wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy zawartego na podstawie umowy o pracę na okres próbny lub na czas określony trwającej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 97 § 1-§1 [3] ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

 

Przepisy przejściowe dot. umów o współodpowiedzialności materialnej

Art.  23.

Do umów o współodpowiedzialności materialnej, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 125 § 1 zdanie drugie ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

 

Uwaga na przepisy dot. terminów wnoszenia powództw

Art.  24.

Do terminów określonych w art. 264 ustawy zmienianej w art. 2, które nie upłynęły przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 264 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Załóżmy, że pracodawca wręczył pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę w dniu 27 grudnia 2016 r. Pouczył go o 7 dniowym terminie na wniesienie odwołania (wówczas nie została jeszcze podpisana ww. nowelizacja – nastąpiło to 28 grudnia 2016 r.). Gdyby nie przepis przejściowy, a konkretnie art. 24 ww. nowelizacji termin ten upłynąłby w dniu 3 stycznia 2017 r.

Mimo wręczenia wypowiedzenia przed wejściem w życie nowego brzmienia art. 264 Kodeksu pracy, termin ten jest przedłożony do 21 dni i upłynie w dniu 17 stycznia 2017 r.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: