Praca w okresie kwarantanny. Luka w przepisach przy zawodach medycznych

Małgorzata Regulska-Cieślak        15 czerwca 2020        Komentarze (0)

Czy praca w okresie kwarantanny jest możliwa? Praca zdalna, czy nawet w zakładzie pracy? Okazuje się, że podczas kwarantanny możliwa jest i praca zdalna i praca w zakładzie pracy (w przypadku jednej grupy zawodowej). Uregulowania w tym zakresie zawiera ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07). Poważna luka dotyczy jednak pracowników wykonujących zawody medyczne i będących jednocześnie nauczycielami akademickimi.

Kwarantanna

Kwarantanna może być nałożona w związku z przekroczeniem granicy lub w innych sytuacjach związanych z przebywaniem na terenie RP, które określa ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239 t.j. z dnia 2019.07.04) i rozporządzenie wydane do tej ustawy. Zgodnie z art. 2 pkt. 2 tej ustawy kwarantanna jest odosobnieniem osoby, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Dotyczy zatem osoby zdrowej.

 Nadto, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U.2020.607 z dnia 2020.04.06) „Obowiązek kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego u osób, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, powstaje w przypadku narażenia na następujące choroby zakaźne lub pozostawania w styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych je wywołujących: (…) 4) chorobę wywołaną wirusem SARS-COV-2 (COVID-19)”.

Praca zdalna w okresie kwarantanny

Objęcie pracownika kwarantanną nie jest jednoznaczne z niezdolnością do pracy, a zatem niemożnością jej wykonywania i nabyciem przez to prawa do wynagrodzenia (zasiłku) chorobowego, co potwierdzają również przepisy omówione poniżej. Jest istnieje możliwość pracy zdalnej to nic nie stoi na przeszkodzie, aby taka praca była wykonywana przez pracownika w okresie kwarantanny za normalnym wynagrodzeniem. Co do zasady, wtedy oczywiście pracownikowi nie będzie przysługiwał zasiłek chorobowy, ani wynagrodzenie chorobowe. W tym zakresie jest jednak wyjątek dot. zawodów medycznych.

Jeżeli z uwagi na rodzaj pracy będzie ona mogła być wykonywana zdalnie to wówczas czas ten należy rozliczyć jako czas przepracowany. Zdarzyć się może, że pracownik nie będzie mógł w tym czasie wykonywać pracy (np. laborant, szatniarz, kasjer, przewodnik, sprzedawca) i nie ma innej pracy jaką pracownik mógłby wykonywać zdalnie), wówczas będzie to okres niezdolności do pracy i pracownikowi przysługiwać będzie wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek.

Żaden przepis nie nakłada obowiązku zaniechania wykonywania prac w odniesieniu do osób objętych kwarantanną. Oceny zdolności do pracy dokonuje pracodawca kierując się rodzajem wykonywanej pracy (a zatem możliwością jej wykonywania podczas kwarantanny) i miejscem odbywania kwarantanny. Oczywiście, jeżeli w okresie kwarantanny pracownik zachoruje, to traci możliwość pracy i jego sytuacja nie różni się niczym od osoby chorej nie objętej kwarantanną (za wyjątkiem prawa do przemieszczania się).

Co ciekawe ustawodawca zdecydował się wprowadzić różne przepisy dot. różnych grup zawodowych w okresie kwarantanny.

Pracownicy zawodów medycznych w okresie kwarantanny

Za okres obowiązkowej kwarantanny wynikającej z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym medyk otrzymuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Medyk w czasie gdy pobiera zasiłek może wykonywać pracę zdalną w okresie kwarantanny ale tylko na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą, może również udzielać świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Nie traci wówczas prawa do zasiłku.

 

Praca w okresie kwarantanny pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, noclegowni i innych placówek

W celu zapewnienia niezbędnej pomocy osobom przebywającym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi całodobowo, noclegowniach oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473), pracownicy i osoby świadczące pracę w tych podmiotach, poddane w nich obowiązkowej kwarantannie mogą za zgodą tych osób świadczyć pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. W tej sytuacji osobom takim nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe ani zasiłek chorobowy.

 

Poważna luka w przepisach dot. pracy pracowników zawodów medycznych

Problem dotyczy wykonywania obowiązków dydaktycznych w formie pracy zdalnej na rzecz szkół wyższych  przez osoby wykonujące zawody medyczne, a przebywające w okresie kwarantanny na zwolnieniu lekarskim w związku z jednoczesnym zatrudnieniem w podmiotach leczniczych. Chodzi  o osoby, które są jednocześnie nauczycielami akademickimi.

Na gruncie art. 4c ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,  za okres obowiązkowej kwarantanny wynikającej z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym ubezpieczony wykonujący zawód medyczny otrzymuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zgodnie z art. 4b ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, ubezpieczony wykonujący zawód medyczny w czasie gdy pobiera zasiłek chorobowy może wykonywać pracę zdalną w okresie kwarantanny, ale tylko na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą, może również udzielać świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Nie traci wówczas prawa do zasiłku.

W zaistniałej sytuacji, wywołanej stanem epidemii, problem dotyka uczelni medycznych i zatrudnionych w nich nauczycieli akademickich, którzy jednocześnie wykonują zawody medyczne na rzecz podmiotów leczniczych. Obecnie kształcenie studentów odbywa się bowiem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Aktualnie zatem nauczyciel akademicki, w trakcie wykonywania obowiązków polegających na uczestniczeniu w działalności dydaktycznej, nie ma bezpośredniej styczności ze studentami. Teoretycznie więc będąc w okresie kwarantanny (związanej z zatrudnieniem w podmiocie leczniczym) mógłby wykonywać te obowiązki nie naruszając obowiązków wynikających z nałożonej kwarantanny. Wówczas jednak musiałby pobierać wynagrodzenie, a nie zasiłek.

Jest to jednak niemożliwe na gruncie art. 4b ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, bez utraty prawa do wynagrodzenia za wykonaną pracę. W tej sytuacji nauczyciel akademicki wykonujący zawód medyczny, będący w okresie kwarantanny, przebywający na zwolnieniu lekarskim może wszak świadczyć pracę zdalną, o której mowa w art. 3 tejże ustawy, ale wyłącznie na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub może udzielać świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, bez utraty prawa do zasiłku.

Przepis ten całkowicie pomija osoby wykonujące zawody medyczne, które dodatkowo są zatrudnione w podmiotach nie będących podmiotami leczniczymi (np. w uczelniach). Z jednej strony osoby takie mogą pracować zdalnie na rzecz szpitala i pobierać zasiłek (100%) z drugiej strony nie mogą nauczać zdalnie (musieliby pobierać z tego tytułu wynagrodzenie, a w ej sytuacji nastąpili kolizja kodów zgłoszeniowych do ZUS).

Jest to ewidentne niedopatrzenie ustawodawcy, że praca zdalna w okresie korzystania ze świadczeń chorobowych związanych z przebywaniem na kwarantannie możliwa jest tylko na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Przebywając podczas kwarantanny na zwolnieniu lekarskim medyk będący jednocześnie nauczycielem akademickim nie może nauczać studentów na odległość. Może świadczyć pracę tylko na rzecz podmiotu leczniczego.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: