Potrącenia z umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2019 r.

Małgorzata Regulska-Cieślak        24 grudnia 2018        Komentarze (0)

Potrącenia komornicze

 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony wynagrodzenia zleceniobiorców przed potrąceniami komorniczymi. Zmiany dot. nowo brzmiącego art. 833 KPC, do którego dodano nowy § 2[1] k.p.c.  o następującym brzmieniu „Przepisy art. 87 i art. 87[1] Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną„. Od 1 stycznia 2019 r. do wynagrodzeń zleceniobiorców-dłużników należy wprost stosować przepisy Kodeksu pracy o granicy potrącenia i kwocie wolnej od potrąceń.

Od 1 stycznia 2019 r. do wynagrodzeń z umów zleceń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej albo stanowiących ich jedyne źródło dochodu, należy, w zakresie dokonywania potrąceń, stosować wprost przepisy Kodeksu pracy (art. 833 § 2[1] Kodeksu postępowania cywilnego po nowelizacji), tj.:

  • art. 87 Kodeksu pracy, który dotyczy rodzajów należności możliwych do potrącenia, kolejności ich potrącania i granic potrącenia,
  • art. 87[1] Kodeksu pracy, który dotyczy kwot wolnych od potrąceń.

 

Potrącenia umowne

Zmiany art. 833 KPC dotyczą potrąceń dokonywanych w związku z prowadzoną egzekucją  komorniczą, a co z potrącaniem umownym, np. kar umownych?

Potrąceń takich dokonuje się w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.  Zgodnie z art. 505 Kodeksu cywilnego „Nie mogą być umorzone przez potrącenie:

1) wierzytelności nieulegające zajęciu;

2) wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania;

3) wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych;

4) wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone przez przepisy szczególne.”

Przepis ten nie uległ zmianie, ale…..pkt 1 dotyczy wierzytelności niepodlegających zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym a więc w swojej istocie odwołuje się do zasad wskazanych w przepisach art. 831–833 k.p.c., o których mowa powyżej.

Niemniej jednak w orzecznictwie  wskazuje się, że przepisy art. 498 i n.k.c. mają charakter względnie obowiązujący i w przypadku umownego uregulowania przez strony kwestii kompensacji wzajemnych zobowiązań, nie znajdują zastosowania (por. m.in. K. Zagrobelny (w:) E. Gniewek (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2014, art. 498 k.c.; wyrok SN z 26 stycznia 2005 r., sygn. V CK 404/04, Lex nr 277109). Powyższe oznacza, że umowa ze zleceniobiorcą musi dokładnie opisywać zasady na jakich będą dokonywane potrącenia.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: