Oskładkowanie wynagrodzenia za wykonanie zleceń w spółce matce – body leasing

Małgorzata Regulska-Cieślak        16 października 2017        Komentarze (0)

Umowa zlecenia pracownika spółki córki ze spółką matką, czyli leasing w grupie kapitałowej.

Wynagrodzenie za wykonanie zleceń w spółce matce przez zatrudnionego w spółce córce powinno być potraktowane jako wynagrodzenie za pracę i oskładkowane – tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 października 2017 r. syg. II UK 488/16.

 Brak jest obecnie uzasadnienia do wyroku, ale jak podaje DGP nr 192 (4591) z 2017-10-04 wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego.

 

Stan faktyczny

Na mocy decyzji ZUS spółka A.S. została obciążona obowiązkiem zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu usług, wykonywanych przez jej pracowników na rzecz drugiej spółki akcyjnej A.A., która była dla niej spółką matką.

Spółki działały w tych samych branżach, a na dodatek kilka lat temu zawarły one umowę o współpracy, na podstawie której A.A. mogła – za określonym wynagrodzeniem – korzystać z usług pracowników spółki-córki A.S. (tzw. body leasing).  Spółka-matka zatrudniała pracowników spółki-córki na podstawie umów cywilnoprawnych (z reguły były to umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług), oraz wypłacała im ustalone w umowach wynagrodzenie, przy tym dość wysokie. Problem polegał na tym, że macierzysta spółka zatrudniła pewnego informatyka na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem niewiele przekraczającym stawkę minimalną. Natomiast w tej drugiej spółce świadczył usługi za dość wysokim wynagrodzeniem (nawet kilkaset złotych za godzinę pracy).

Brak oskładkowania umowy cywilnoprawnej przy dodatkowym etacie

Zasada jest taka: aby nie podlegać składkom z tytułu umowy zlecenia, wystarczy mieć inny tytuł ubezpieczeniowy, w tym przypadku była to umowa o pracę. Od 1 stycznia 2016 r. istnieje dodatkowy wymóg – z innego tytułu ubezpieczenia należy osiągać podstawę wymiaru składek w kwocie o równowartości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oficjalnie wszystko zatem w tym stanie faktycznym wskazywałoby, że umowa zlecenia nie powinna być oskładkowana, ale….

Stanowisko ZUS co do „leasingu pracowników” w grupie kapitałowej

ZUS jednak uznał, że praca ta była wykonywana w istocie na rzecz swojego pracodawcy, a wynikało to z faktu, iż obydwie spółki były ze sobą ściśle powiązane kapitałowo i organizacyjnie (np. siedziba w tym samym miejscu). Dlatego uznał, że dochody ze zleceń w spółce matce powinny być także oskładkowane, a zobowiązanym do rozliczenia i zapłaty składek powinna być spółka córka, jako pracodawca.

Stanowisko SN

Nie ma tutaj zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Usługi były bowiem wykonywane tylko na rzecz spółki A.A., a spółka A.S. jedynie udostępniała swoich pracowników. Ale to udostępnienie zatrudnionych stało się podstawą do objęcia składkami dochodów pracowników spółki A.S. ze zleceń wykonywanych na rzecz A.A.

 

Najmowanie pracowników dla uniknięcia składek ZUS

SN wskazał również, że sytuacja „najmowania pracowników” funkcjonowała w ramach grupy kapitałowej, po to by obniżyć koszty prowadzenia działalności i uniknąć zapłaty składek ZUS.

Wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę określono w bardzo niskiej kwocie, nieadekwatnie do wartości pracy i wymagań rynkowych, podczas gdy znacznie wyższe dochody pracownicy uzyskiwali wykonując usługi w spółce dominującej. Za to spółka dominująca odpowiednio określiła ich wynagrodzenie i ma to skutki także wobec spółki zależnej jako pracodawcy. Zaś pracodawca musi odpowiednio określić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z art. 18 ustawy systemowej.

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: