Niewykonanie przez byłego pracownika umowy o zakazie konkurencji

Małgorzata Regulska-Cieślak        13 listopada 2016        Komentarze (0)

Czy jako pracodawca wiesz jak zabezpieczyć swoje interesy w ramach umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy? Jakie zachowanie pracodawcy będzie prawidłowe: wstrzymanie dalszych wypłat odszkodowania, żądanie zwrotu wypłaconego odszkodowania, a może już podczas sporządzania umowy o zakazie konkurencji – zastrzeżenie w samej umowie kary umownej?

 

Zaprzestanie wypłat odszkodowania

Oczywiście, gdy były pracownik nie wywiąże się z zakazu konkurencji zaprzestaniesz wypłaty odszkodowania z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej. Możliwość taką potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 kwietnia 2011 r. (II PK 229/10, LEX nr 863983), w którym stwierdził, że „naruszenie przez byłego pracownika umowy o zakazie konkurencji upoważnia byłego pracodawcę (niezależnie od domagania się odszkodowania za naruszenie zakazu konkurencji na podstawie art. 471 k.c. czy art. 483 k.c.) do wstrzymania wypłaty dalszych rat odszkodowania przewidzianego w 101[2] § 3 k.p., poczynając od daty powzięcia o tym wiadomości przez pracodawcę„.

 

Zwrot wypłaconego odszkodowania

Co w sytuacji, gdy pracodawca dowiedział się, że były pracownik naruszył zakaz konkurencji, a odszkodowanie zostało pracownikowi dawno wypłacone, ale nie upłynął jeszcze termin przedawnienia? Innymi słowy: pracodawca dowiedział się po upływie obowiązywania zakazu konkurencji, że jego były pracownik nie wywiązał się z przedmiotowej umowy. Co wtedy?

W ww. wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli pracodawca wypłacał raty odszkodowania w czasie, gdy doszło już do naruszenia tego zakazu przez byłego pracownika jest on uprawniony  do żądania ich zwrotu na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 i nast. k.c.).

 

Kara umowna na rzecz pracodawcy w umowie o zakazie konkurencji

Odrębną możliwością zabezpieczenia interesów pracodawcy w samej umowie o zakazie konkurencji jest zastrzeżenie kary umownej od byłego pracownika.

Stosownie do art. 483 k.c., dopuszczalne jest zastrzeżenie w klauzuli konkurencyjnej kary umownej. Zatem, naprawienie szkody wynikłej z niewykonania przez pracownika zobowiązania do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej (zobowiązania niepieniężnego) może przybrać formę umownej kary pieniężnej. Odpowiednie zastosowanie tego przepisu oznacza przede wszystkim, że jej wysokość powinna być, zgodnie z zasadami prawa pracy, a zwłaszcza ryzyka podmiotu zatrudniającego i ograniczonej odpowiedzialności pracownika, limitowana (tak SN w wyroku z dnia 5 kwietnia 2005 r. I PK 196/04, LEX nr 158201).

Zastrzeżenie kary umownej na wypadek zajścia zdarzeń, które uzasadniają żądanie jej zapłaty, z jednej strony zabezpiecza interes wierzyciela, a z drugiej rodzi ryzyko nie pokrycia otrzymaną kwotą strat, jakie wierzyciel ponosi z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Obowiązujące przepisy, w razie zastrzeżenia kary umownej, uniemożliwiają żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, chyba że co innego stanowi sama umowa. Ograniczenie to jest niezależne ani od wysokości kary umownej, ani od wysokości szkody, jaką ponosi wierzyciel z tytułu naruszenia przez dłużnika powinności zachowania określonego umową. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania przez pracownika zobowiązania do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej (zobowiązania niepieniężnego) może przybrać formę umownej kary. Wysokość kary umownej powinna być, zgodnie z zasadami prawa pracy, a zwłaszcza ryzyka podmiotu zatrudniającego i ograniczonej odpowiedzialności pracownika, limitowana.

Dochodzenie przez byłego pracodawcę kary umownej

Istotną dla pracodawców okoliczność potwierdził Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia  20 stycznia 2014  r. (III APa 46/13, LEX nr 1427991), a mianowicie że „możliwość dochodzenia przez pracodawcę kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez pracownika zobowiązania powstrzymania się od konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest uzależniona od wystąpienia szkody związanej z nienależytym wykonaniem zobowiązania (art. 484 § 1 k.c. w związku z art. 300 k.p.), a pracownik może jedynie żądać zmniejszenia (miarkowania) kary umownej, jeżeli wykaże (zgodnie z ogólną regułą dowodową określoną w art. 6 k.c.), że zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub kara jest rażąco wygórowana„.

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: