Minimalne wynagrodzenie a dodatek stażowy – zmiana od 1 stycznia 2020 r.

Małgorzata Regulska-Cieślak        14 sierpnia 2019        Komentarze (0)

Obecne składniki minimalnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę

Stosownie do art. 6 ust. 4 ustawy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem składników wymienionych w ust. 5 tego artykułu, tj.: nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Przy porównywaniu wynagrodzenia pracownika z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę nie uwzględnia się także wypłat z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Inne składniki wynagrodzenia jak premie, prowizje czy dodatki (np. stażowy) wchodzą do minimalnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.

Dodatek za staż pracy

Dodatek za staż pracy nie ma charakteru powszechnego. Może przysługiwać pracownikom na podstawie przepisu prawa lub na podstawie wewnętrznych uregulowań u pracodawcy, tj. na podstawie regulaminu wynagradzania lub układu zbiorowego pracy. W przypadku pracodawcy niezobowiązanego do wydania regulaminu wynagradzania – kwestie wynagrodzenia za pracę i sposobu jego ustalania regulują postanowienia umów o pracę (art. 771, art. 772 i art. 29 k.p.).

Z mocy prawa przysługuje on niektórym grupom zawodowym, w tym pracownikom jednostek sfery budżetowej. Jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dodatek stażowy przysługuje: pracownikom samorządowym przysługuje dodatek za wieloletnią pracę (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.), członkom korpusu służby cywilnej – dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej – Dz. U. z 2018 r. poz. 1559, z późn. zm.), nauczycielom – dodatek za wysługę lat (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), sędziom – dodatek za długoletnią pracę (ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.), pracownikom uczelni publicznych – dodatek za staż pracy (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), żołnierzom zawodowym – dodatek za długoletnią służbę wojskową (ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych – Dz. U. z 2019 r. poz. 330, z późn. zm.).

 Zmiana od 1 stycznia 2020 r.

6 sierpnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ustawa ta poszerza o dodatek stażowy katalog składników wynagrodzenia wyłączonych z minimalnego wynagrodzenia – zmiana dotyczy art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). Zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że od 1 stycznia 2020 r. oprócz minimalnego wynagrodzenia pracownik otrzyma dodatek stażowy, gdy wewnętrzne regulacje taki dodatek przewidują, lub przysługuje on na mocy przepisów powszechnie obowiązujących. Nie będzie można już zaliczać dodatku stażowego w skład minimalnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.

Jak się przygotować do zmiany?

Jeśli u pracodawcy wyodrębniony jest dodatek stażowy należy dokonać przeglądu wysokości wynagrodzeń oraz treści zakładowych regulacji płacowych. Jeśli okaże się, że w skład minimalnego wynagrodzenia wchodzi dodatek stażowy – trzeba go z niego wyodrębnić począwszy od 1 stycznia 20120 r.

Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu z tytułu umowy o pracę może doprowadzić do zmiany w tabelach zaszeregowania, co oczywiście oznacza konieczność zmiany treści regulaminów wynagrodzeń oraz układów zbiorowych pracy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: