Koronawirus a badania okresowe pracowników

Małgorzata Regulska-Cieślak        18 marca 2020        Komentarze (1)

Z dnia na dzień coraz więcej jest sytuacji, zgłaszanych przez pracodawców, w których badania okresowe pracowników nie mogą być wykonane, gdyż placówka medycyny pracy zawiesza przyjęcia z powodu stanu epidemicznego wywołanego przez koronawirus.

Brak regulacji prawnej w zakresie zawieszenia badań okresowych w okresie stanu epidemicznego wywołanego przez koronawirus

Wciąż nie mamy regulacji, furtki prawnej, co w takiej sytuacji zrobić – dopuścić pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich? Obecnie nie ma ku temu podstawy prawnej. Nadto, takie działanie pracodawcy zagrożone jest grzywną.

Koronawirus a zawieszenie obowiązku wykonywania badań okresowych

Wczoraj pod jednym z artykułów na blogu pojawił się następujący komentarz:

 „Czy możliwe jest zawieszenie przez podmiot leczniczy udzielania świadczeń z dziedziny medycyny pracy, w tym wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, realizowanych na podstawie umów zawartych z pracodawcami, w sytuacji zawieszenia z powodu koronawirusa udzielania pozostałych świadczeń w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych i diagnostycznych realizowanych w ramach kontraktów zawartych z NFZ, z których poza tymi kontraktami, korzystała również służba medycyny pracy, wobec powołania się przez ten podmiot na wystąpienie siły wyższej? Czy wobec występowania  trudności po stronie podstawowych jednostek medycyny pracy w zapewnieniu płynności udzielania świadczeń w tej dziedzinie byłaby wskazana inicjatywa ustawodawcza łagodząca wymogi w zakresie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników?”

 W poniedziałek 16 marca br. na stronie internetowej GIP, pojawiły się, jedynie przez bardzo krótki czas, wytyczne Głównego Inspektora Pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych i szkoleń bhp. Następnie zniknęły.

Co zawierały w zakresie badań okresowych?

Wytyczne GIP w zakresie zawieszenia badań okresowych pracowników

Wytyczne te zakładały zawieszenie obowiązku wykonywania badań okresowych, ale pracodawca musiałby wystawić terminowo skierowania na takie badania. Terminowe wystawienie skierowania byłoby potwierdzeniem gotowości pracodawcy do wypełnienia obowiązku określonego w art. 229 kodeksu pracy. Pracownicy mogliby udać na to badanie dopiero po odwołaniu zagrożenia epidemicznego.

 

Nowelizacja specustawy – inicjatywa ustawodawcza

Korzystając z możliwości zgłoszenia uwag do projektu nowelizacji specustawy tj. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uwaga w tym przedmiocie została przeze mnie zgłoszona.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Adam kwiecień 2, 2020 o 19:32

Zasługuje Pani na wielkie uznanie publikując na blogu z wielką pasją i znajomością przedmiotu swoje wpisy o zmieniających się obecnie stanach prawnych dotyczących podmiotów leczniczych. Wobec tego pozwalam sobie skierować poniższe pytania, licząc na to że zechce Pani się nimi zainteresować i wypowiedzieć się. Pytania te nasuwają mi się pod wpływem mętliku spowodowanego specustawą.
1. Specustawa w art. 12 a zwolniła pracodawców z obowiązków wynikających z:
1) art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495);
2) art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140);
Zwolnienie odnosi się tylko do obowiązku przeprowadzania badań okresowych. Zatem czy w świetle powyższych regulacji, w przypadku skierowanych na badania wstępne kandydatów do pracy na stanowiska kierowców zawodowych i uprzywilejowanych możliwe jest przeprowadzanie badań określonych w art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140), a jeżeli nie to czy możliwe jest zatrudnianie takich osób na tych stanowiskach?
Moim zdaniem zwolnienie z obowiązku kierowania na te badania dotyczy tylko badań okresowych, wobec tego badania te powinny być wykonywane w przypadku badań wstępnych osób zatrudnianych na stanowisku kierowców.
2. Czy lekarze medycyny pracy, uprawnieni do przeprowadzania badań profilaktycznych kandydatów do pracy i pracowników, zatrudnieni w podstawowej jednostce medycyny pracy, która zdecydowała się nadal przeprowadzać badania wstępne i kontrolne, mogą przeprowadzać te badania w systemie wskazanym w art. 12a ust . 3 specustawy, czy ta możliwość dotyczy tylko lekarzy, o których mowa w tym przepisie?
3. Czy niepubliczne podmioty lecznicze działające jako sp. z o.o., będące średnimi przedsiębiorstwami zatrudniającymi poniżej 250 pracowników, mające kontrakty z NFZ będą mogły ubiegać o wsparcie przewidziane w specustawie.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: