Kolejne zmiany Kodeksu pracy od 1 stycznia 2017 r.

Małgorzata Regulska-Cieślak        22 grudnia 2016        Komentarze (1)

Na podpis Prezydenta czeka ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Zgodnie z ww. ustawą zmianie ulegnie pięć artykułów Kodeksu pracy.

Uwaga! Wszystkie zmiany Kodeksu pracy, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2017 r., projekty zmian na 2017 r. oraz najważniejsze zmiany z 2016 r. zostaną omówione podczas szkolenia, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2017 r. w Warszawie. Szczegóły szkolenia i zapisy dostępne są tutaj.

 

1) Od 1 stycznia 2017 r. nastąpi zmiana w zakresie obowiązku wydania regulaminu wynagradzania

Nowe brzmienie otrzyma art. 77 [2] § 1 Kodeksu pracy. Dotychczasowe brzmienie: „Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania

zostanie zastąpione następującą treścią:

Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania„.

Wniosek: od 1 stycznia 2017 r. regulamin wynagradzania obligatoryjny będzie tylko u pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób.

 

Nowe zasady i nowe uprawnienia zakładowej organizacji związkowej:

„art. 77 [2] § 1[1]. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, może ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.

§ 1[2]. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie.”

 2) Od 1 stycznia 2017 r. nastąpi zmiana w zakresie zasad wydawania świadectw pracy i ich treści

Obecnie art. 97 § 1 brzmi następująco: „W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą„.

§ 1 [1] tego artykułu uzupełnia tę zasadę stanowiąc, że: „Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny lub umowy o pracę zawartej na czas określony, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia pierwszej z tych umów„.

Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu owych 24 miesięcy. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę. Taki pracownik może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę wymienionej w tym przepisie lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy.

Przepis ten powodował w praktyce wiele wątpliwości i był zwyczajnie mówiąc bardzo zawiły.

Od 1 stycznia 2017 r. zasada ta ma zostać zmodyfikowana w ten sposób, że:

„§ 1 W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy”.

„§ 1[1]. W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy„.

Termin wydania świadectwa pracy nie ulega zmianie: 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wniosek: Nie trzeba będzie wydawać świadectwa pracy jeśli na podstawie kolejnych umów o pracę pracownik nadal pozostaje zatrudniony przez tegoż pracodawcę i nie zgłasza wniosku o wydanie świadectwa pracy.

Zmianie ulegnie treść świadectwa pracy, według wzoru określonego w rozporządzeniu.

 

3) Od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywał wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone

Dotychczasowy przepis art. 125 § 1 Kodeksu pracy reguluje formę umowy o współodpowiedzialności materialnej między pracodawcą i pracownikami, przyjmując, że powinna ona być zawarta w postaci pisemnej.

4) Od 1 stycznia 2017 r. zmiana w zakresie obowiązku wydania regulaminu pracy

Według obecnych przepisów pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników  ma obowiązek wydać regulamin pracy.

Od 1 stycznia 2017 r. pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może wprowadzić regulamin pracy, chyba że obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy, które zawierają to co zgodnie z Kodeksem pracy winien zawierać regulamin pracy.

Nowa zasada jest taka, że pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że w obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy, które zawierają to co zgodnie z Kodeksem pracy winien zawierać regulamin pracy.

5) Zmiana terminów wnoszenia pozwów przez pracowników

 Teraz:

  • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, jak i warunków umowy o pracę wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez pracownika wypowiedzenia;
  • żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę;
  • żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Od 1 stycznia 2017 r. wszystkie te terminy ulegają wydłużeniu do 21 dni.

 

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Rafal kwiecień 7, 2017 o 02:17

Witam mam umowę na okres 4 lat podpisana była 16 lutego 2016 r. Na umowie widnieje zapis że jest wypowiedzenie 2 tygodniowe a dzisiaj szef mi mówi że to nie aktualne że mam miesięczne i liczy się od ostatniego dnia miesiąca czyli od 30 kwietnia proszę o pomoc

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: