Kogo nie będzie dotyczyła minimalna stawka godzinowa w 2017 r.

Małgorzata Regulska-Cieślak        28 września 2016        8 komentarzy

We wczorajszym wpisie zrefowałam Czytelnikom bloga zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2017 r. Opisałam po kolei na czym mają one polegać. Dzisiaj pora na szczegółowe omówienie kogo nie będzie dotyczyła minimalna stawka godzinowa w 2017 r.

Brak obowiązku zapewnienia stawki minimalnej dla …

1) umów zleceń i o świadczenie usług, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zadań decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne;

2) umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy na podstawie art. 52 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930);

3) umów:

– o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,

-o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka,

-w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

-w przedmiocie pełnienia funkcji rodziny pomocowej

-w przedmiocie pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,

-w przedmiocie pełnienia funkcji wychowawcy wyznaczonego do pomocy w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, w przypadku gdy w tej placówce nie ma zatrudnionego dyrektora

– jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;

4) umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek – jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;

5) umów dotyczących usług opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, gdy w związku z ich wykonywaniem osoba świadcząca usługi zamieszkuje wspólnie z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu, a ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone jednej osobie lub wspólnie zamieszkującej rodzinie nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba, z wyjątkiem przypadku świadczenia usług we wszelkich placówkach świadczących całodobowe usługi dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku.

 

Brak godzinowej stawki minimalnej dla zleceniobiorców i usługodawców jeżeli…

  • o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi oraz
  • zleceniobiorcy lub usługodawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.

Uwaga! te dwie powyższe przesłanki muszą być spełnione łącznie!

 

Wynagrodzenie prowizyjne, czyli jakie?

Ustawodawca określił również w art. 8d ust. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w brzmieniu od 1 stycznia 2017 r. ), że przez wynagrodzenie prowizyjne należy rozumieć wynagrodzenie uzależnione od wyników:

1) uzyskanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi w ramach wykonania zlecenia lub świadczenia usług lub

2) działalności przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, na rzecz których jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi

– takich jak liczba zawartych umów, wartość zawartych umów, sprzedaż, obrót, pozyskane zlecenia, wykonane usługi lub uzyskane należności.

 

Mieszany system wynagradzania – prowizja plus wynagrodzenie stałe

Co w takim przypadku? Spotkałam się z sytuacją, gdy usługodawca miał za zadanie pozyskiwać reklamy usług przedsiębiorców działających w pewnej małej społeczności dla lokalnej gazetki reklamowej. Oprócz prowizji miał stałe (niewielkie) wynagrodzenie. Większość „pensji” pochodziła jednak z prowizji.

Oczywiście przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu nie podpowiadają co w takiej sytuacji. Ustawa w art. 8a ust. 1 stanowi tylko, że „wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej„.

Jeśli stosujesz mieszany system wynagrodzenia w umowach cywilnoprawnych polegających na przyznawaniu dwóch składników wynagrodzenia tj. stałej kwoty i dodatkowo wynagrodzenia prowizyjnego, a ponadto zleceniobiorca lub usługodawca nie mają swobodnego wyboru jeśli chodzi o miejsce i czas wykonania nałożonych zadań to łączna wysokość wynagrodzenia do wypłaty musi wynosić tyle aby była zapewniona co najmniej łączna stawka godzinowa.

 

Godzinowa stawka minimalna nie obejmie również….

… osób fizycznych, które wprawdzie realizują zlecenie lub świadczą usługi (i nie mają wyboru co do miejsca realizacji przedmiotu takiej umowy lub czasu jej realizacji), ale zatrudniają inne osoby.

W uzasadnieniu projektu do zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu napisano, że „ograniczenie zakresu osób prowadzących działalność gospodarczą, do których mają zastosowanie przepisy ustawy dotyczące obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej, wyłącznie do osób fizycznych niezatrudniających pracowników lub zleceniobiorców ma na celu  objęcie  obowiązkiem zapewnienia minimalnej stawki godzinowej tzw. „osób samozatrudnionych”, to jest  osób, które prowadzą działalność jednoosobowo i osobiście wykonują zadania wynikające z umowy. Konieczność włączenia tych osób w zakres podmiotów objętych projektowaną regulacją wynika z nadużywania tej formy aktywności zawodowej, która często zastępuje stosunek pracy. Niejednokrotnie pracodawca – jedynie w celu obniżenia własnych kosztów – wywiera nacisk na swojego dotychczasowego pracownika, aby rozpoczął samodzielną działalność gospodarczą, przy czym charakter pracy wykonywanej w ramach prowadzonej działalności nie ulega zmianie w stosunku do pracy wykonywanej wcześniej„.

 

Omijanie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w zakresie godzinowej minimalnej stawki

Zmiany do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu choć przyjęte w szczytnym celu da się niestety ominąć.

Wystarczy w umowie napisać, że „umowa będzie wykonywana przez 5 godzin dziennie w każdy dzień roboczy. O czasie i miejscu wykonania zlecenia decyduje zleceniobiorca„. Zamiast posadzić osobę do wpisywania danych w biurze, odda się jej laptopa do używania w domu, czy w jakimkolwiek innym miejscu.

W związku z wątpliwościami ponownie podkreślam jednak, że aby uniknąć stosowania ww. przepisów dot. stawki minimalnej wynagrodzenie takiego zleceniobiorcy (usługodawcy) musi być prowizyjne (patrz akapity powyżej). Tak jak wyżej napisałam przesłanka swobody decyzji o czasie i miejscu musi być spełniona łącznie z przysługiwaniem (wyłącznie) wynagrodzenia prowizyjnego.

Uwaga! Wszystkie zmiany dotyczące umów cywilnoprawnych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. zostaną omówione podczas szkolenia, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2017 r. w Warszawie. Szczegóły szkolenia i zapisy dostępne są tutaj.

{ 8 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Mariusz listopad 26, 2016 o 14:31

Nie można zgodzić się z Pani stwierdzeniem, cytuję: Wystarczy w umowie napisać, że „umowa będzie wykonywana przez 5 godzin dziennie w każdy dzień roboczy. O czasie i miejscu wykonania zlecenia decyduje zleceniobiorca„. Zamiast posadzić osobę do wpisywania danych w biurze, odda się jej laptopa do używania w domu, czy w jakimkolwiek innym miejscu.”

Trzeba wszakże podkreślić, iż oprócz swobody decyzji o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usługi elementem decydującym o wyłączeniu spod stosowania minimalnej stawki godzinowej jest sposób ustalania wynagrodzenia „zleceniobiorcy”. Wynagrodzenie musi być w całości uzależnione od rezultatu wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Odpowiedz

Małgorzata Regulska-Cieślak listopad 27, 2016 o 08:44

Panie Mariuszu, zgadzam się, że oprócz swobody decyzji o miejscu i czasie wynagrodzenie musi być prowizyjne. Napisałam o tym w powyższym artykule dwa razy i podkreśliłam, że przesłanki te muszą być spełnione łączne. Ostatni fragment artykułu o tym jak łatwo ominąć stawkę podkreślał, że wystarczy nie zobowiązywać zleceniobiorcy (usługodawcy) do świadczenia pracy o konkretnej porze i miejscu. W kontekście poprzednich akapitów artykułu jest dla mnie oczywiste, że wynagrodzenie musi być w takim przypadku prowizyjne. Aby uniknąć wątpliwości dodam to jednak w artykule.

Odpowiedz

Krzysztof grudzień 21, 2016 o 11:47

Czy Pani zdaniem można uznać, że przypadku usług polegających na doręczaniu przesyłek listowych o miejscu i czasie świadczenia usług decyduje świadczący usługi?
Wg. mnie taka teza byłaby nie do obronienia, bo o ile usługodawca ma pewną swobodę wyboru czasu doręczenia (3 dni od wydania przesyłki do doręczenia), to miejsce wykonania usługi wynika z właściwości świadczonej usługi więc trudno uznać, że pozostaje mu swoboda wyboru.

Odpowiedz

Małgorzata Regulska-Cieślak grudzień 21, 2016 o 12:49

Panie Krzysztofie,

moim zdaniem takiej swobody tutaj nie ma. Wykonawca takich czynności nie ma pełnej swobody decydowania o miejscu i o czasie.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Stanisław styczeń 1, 2017 o 18:22

Dzień dobry
Dziękuje za Pani wyjaśnienia , mam pytanie, czy praca inkasenta ( odczyt liczników prądu) spełnia obydwie przesłanki ? Wynagrodzenie jest akordowe uzależnione od ilości odczytów, miejsce i czas są ustalone w miesięcznym harmonogramie, ale nie do konkretnego dnia i miejsca. Każdy ma miesięczny plan do wykonania. Czy w tym przypadku można przyjąć brak obowiązku stosowania stawki godzinowej?
Pozdrawiam Stanisław

Odpowiedz

Joanna styczeń 30, 2017 o 16:50

Czy w przypadku przewozu osób taksówka prowadząc działalność gospodarczą i realizując zlecenia dostarczone z centrali przez firmę z którą współpracuje również minimalna stawka godzinowa nie obowiazuje a jedynie system prowizyjny? Nie mamy wpływu na przyjmowane zlecenia i musimy realizować na bieżąco to co otrzymujemy z centrali i nie mamy swobody wyboru.

Odpowiedz

Małgorzata Regulska-Cieślak wrzesień 11, 2017 o 13:33

Witam,
w takim razie stawka minimalna obowiązuje.

Odpowiedz

barbara luty 14, 2017 o 18:27

czy zawierając umowę na trzy miesiące z wynagrodzeniem wyłącznie prowizyjnym , gdzie zleceniobiora ma pełną swobodę wykonania zlecenia ( miejsce i czas) wynagrodzenie można zapłacić za jednym razem po wykonaniu zlecenia, to jest po trzech miesiącach ? Czy też trzeba tutaj stosować rozliczenie i wypłatę przynajmniej raz w miesiącu ?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: