Dyscyplinarka w stanie epidemii – trudności z doręczeniem oświadczenia pracodawcy

Małgorzata Regulska-Cieślak        18 maja 2020        Komentarze (0)

Wyobraź sobie, że Twój pracownik nie chce stawić się w zakładzie pracy (np. twierdząc, że boi się zarażenia koronawirusem). W tej sytuacji masz prawo podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w oparciu o przepis art. 52 § 1 pkt 1) Kodeksu pracy z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

Pierw się upewnij

Jeśli masz wiedzę, że pracownik nie jest chory, ani nie przebywa w okresie kwarantanny lub w izolacji dopiero wtedy możesz zacząć działać – być może z tych przyczyn nie chciał stawić się w pracy.

 

Jeśli pracownik nie stawił się do pracy – dyscyplinarka wysłana mailem

Gdy pracownik nie stawił się w pracy, wówczas oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy będzie trzeba dostarczyć w inny sposób niż wręczając bezpośrednio pracownikowi w siedzibie pracodawcy.

Jeśli pracownik nie przebywa na urlopie lub w trakcie innej usprawiedliwionej nieobecności oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę można wysłać na służbowy adres e-mail w formie oświadczenia podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, ale do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej konieczne jest złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. To inny podpis niż epuap.

Dyscyplinarka wysłana listem poleconym

W takiej sytuacji w czasach przed epidemią oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę wysyłano listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W stanie epidemii to rozwiązanie jest bardzo mocno trudnione.  W ustawie z 16 kwietnia 2020 r.  o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.695 z dnia 2020.04.17) zawarto art. 98 ust. 1, zgodnie z którym „Nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów„.

 

Dopiero po upływie tych terminów rozwiązanie umowy o pracę wysłane listem poleconym będzie skuteczne, jeśli pracownik nie odbierze listu z poczty w terminach wskazanych w zawiadomieniu.

Inne rozwiązanie

Innym rozwiązaniem będzie nadanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę kurierem. Pamiętaj jednak, że musisz zamówić usługę dostarczenia pisma do rąk własnych pracownika i z osobistym potwierdzeniem odbioru przez niego. Kurier takie potwierdzenie odbioru powinien dostarczyć pracodawcy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: