Członek zarządu spółki a potwierdzanie liczby godzin świadczonych usług

Małgorzata Regulska-Cieślak        27 lutego 2017        Komentarze (0)

To nie żart. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wpłynie na obowiązki stron umów o świadczenie usług zarządzania, a zatem umów, które zawierane są np. z członkami zarządów.

W poprzednich moich wpisach blogowych i tych, które umieszczam na stronie mojej kancelarii często poruszałam kwestie związane z ustawą z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202). Szeroko tematykę opisywałam tutaj, tutaj i tutaj. Po wejściu w życie ustawy z 9 czerwca o zasadach (…) nie będzie można zawierać umów o pracę z członkami zarządów spółek m.in. z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Jako, że obecnie u jednego z podmiotów, który obsługuję, zajmuję się jej wdrażaniem zauważyłam bardzo ważną rzecz. Mam wrażenie, że jest ona zupełnie pomijana i niezauważona, a rzutuje na obowiązki stron umów (cywilnoprawnych) z członkami zarządów.

Dobre praktyki rekomendowane przez Ministerstwo

Otóż na stronach Ministerstwa Skarbu Państwa w listopadzie 2016 r. ukazały się Dobre Praktyki opisujące sposób w jaki należy wdrożyć w spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego ww. ustawę. Dobre praktyki zawierają wzory uchwał oraz wzór umowy o świadczenie usług zarządzania. Spółki m.in. z udziałem SP lub jst bardzo chętnie korzystają z tych wzorów. Wzór umowy nie zawiera jednak treści odnoszącej się do potwierdzania liczby godzin świadczenia usług, a obowiązek przedkładania takiej informacji i ustalenia sposobu potwierdzania liczby godzin świadczenia usług wynika z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Potwierdzanie liczby godzin świadczenia usług przez członków zarządów

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami weszła w życie 9 września 2016 r. ale …. 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1265), która ma zasadnicze znaczenie jeśli chodzi o obowiązki stron umów cywilnoprawnych innych niż dzieło i umowy wskazane w jej art. 8d. Jak zostało wyżej napisane chodzi o określenie w umowie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, przechowuje dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

 Oczywiście, sama umowa nie musi określać sposobu potwierdzania liczby godzin świadczenia usług. Jednak spółki opierając się na brzmieniu wzoru pomijają uregulowania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nie jest to dziwne biorąc pod uwagę, że celem potwierdzania liczby godzin miała być możliwość weryfikacji, czy wynagrodzenie wynikające ze stawki minimalnej jest w danej sytuacji wypłacane.

Brak wyłączeń spod ustawy o minimalnym wynagrodzeniu

Ustawodawca nie zdecydował się wyłączyć umów o świadczenie usług zarządzania zawieranych z członkami zarządów spod ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Katalog umów, do których nie stosuje się ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zawiera art. 8d tejże ustawy. Wśród nich nie znajduje się umowa opisana w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Kogo dotyczy?

Dotyczy to wszystkich menedżerów, którzy świadczą pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i którym nie przysługuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne przy jednoczesnej pełnej swobodzie co do miejsca i czasu wykonywania pracy. Nie dotyczy to tylko członków zarządów spółek wymienionych w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Reasumując: prezes zarządu zgodnie zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu będzie przedstawiał informację o liczbie godzin świadczenia usług zarządczych w danym miesiącu w terminie poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. Kuriozalne, ale jednak!

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: