Covid a prawo pracownika do prywatności – najnowsze orzecznictwo

Małgorzata Regulska-Cieślak        11 marca 2021        Komentarze (0)

Po roku stanu epidemii covid zapadło orzeczenie sądu pracy poruszające kwestię prawa pracownika do prywatności w zderzeniu z obowiązkiem pracodawcy zapewnienia bezpieczeństwa pracy pozostałym pracownikom.

W stanie faktycznym w sprawie, w której 29 stycznia 2021 r. wyrok wydał Sąd Okręgowy w Olsztynie (sygn. akt IV Pa 79/20) pracodawca rozwiązał dyscyplinarnie umowę o pracę ponieważ pracownik zataił przed pracodawcą informację o zagranicznej podróży.

Tymczasem pracodawca z powodu epidemii covid wymagał podania takich informacji, co zostało uregulowane w odrębnym zarządzeniu pracodawcy.

W opisywanej sprawie sąd pracy rozstrzygnął, czy prawo pracownika do prywatności  stanowi wyższą wartość niż ochrona interesu zbiorowego w postaci zdrowia wszystkich pracowników zakładu pracy.

Stan faktyczny

W kwietniu 2020 r. pracownikowi wręczono oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Przyczyną było dopuszczenie się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych polegających na:

  1. obowiązku przestrzegania przez pracowników zasad współżycia społecznego i zawartej w nich zasady lojalności wobec pracodawcy oraz pozostałych pracowników poprzez: zatajenie faktu odbytej podróży zagranicznej w marcu 2020 r.  oraz poprzez wielokrotne oświadczenie nieprawdy co do odbycia podróży zagranicznej w marcu 2020 r.;
  2. obowiązku wykonania polecenia pracodawcy poprzez udzielenie nieprawdziwej odpowiedzi na zadawane pytanie o to, czy odbywał podróż zagraniczną w dniach 28 i 29 marca 2020 r.

Nadto pracownikowi zarzucono niepoinformowanie pracodawcy o odbywaniu podróży zagranicznej i oświadczeniu nieprawdy co do faktu odbycia takowej podróży.

W pozwanym zakładzie pracy obowiązywało zarządzenie, w którym zawarte było zobowiązanie wszystkich pracowników zakładu do informowania pracodawcy o powrocie z podróży zagranicznych w celu podjęcia decyzji o dalszym sposobie postępowania zabezpieczającym pozostałych pracowników.

Tymczasem, powód pracownik nie przyznał się przed pracodawcą do odbycia zagranicznej podróży, ale pracodawca fakt odbycia tej podróży ustalił  we własnym zakresie.

Orzeczenia sądów pracy w tej sprawie

Sądy obu instancji przyznały rację pracodawcy. Sąd II instancji stwierdził, że pracodawca był nie tylko uprawniony, ale wręcz zobowiązany do przedsięwzięcia działań, które zostały zastosowane.

Wnioski

Co wynika z orzeczenia sądu II instancji:

  • Priorytetem jest zdrowie i życie wszystkich pracowników zakładu pracy: „Pracodawca narusza prywatność pracowników, za których zdrowie i bezpieczeństwo jest odpowiedzialny, właśnie po to, aby zapewnić im bezpieczeństwo ” – tak Maciej Chrabonszczewski Prywatność w pracy Prakseologia nr. 149/2009.
  • Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. stanowi w motywie 4 preambuły, że przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób, aby służyło ludzkości, a sam pracodawca musi przestrzegać zasady minimalizacji danych (art. 5 ust. 1 lit. a i. c RODO).
  • W kontekście działań pozwanego pracodawcy sąd nie dopatrzył się nieprawidłowości na gruncie RODO.
  • Pracodawca ma prawo do żądania od pracownika informacji o tym, gdzie i kiedy przebywał poza granicami kraju. Z powodu zatajenia tych informacji i wprowadzenia w błąd pracodawcy pracownikowi wręczono rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Ważna wskazówka dla pracodawców

Pracodawca powinien posiadać wewnętrzne uregulowania (procedury) dot. obowiązków pracowników w związku z epidemią covid, które zapewniałyby bezpieczeństwo pozostałym członkom załogi.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: