umowa o zakazie konkurencji

Dochodzenie przez pracodawcę kary umownej za naruszenie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Małgorzata Regulska-Cieślak        10 lutego 2020        Komentarze (0)

O tym, że kara umowna to już standard w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, pisałam tutaj. Jaka może być jej dopuszczalna wysokość? Czy wysokość kary umownej może przekraczać wysokość odszkodowania, które w ramach zakazu konkurencji, otrzymał pracownik?   Czy kara umowna, o której stanowi umowa o zakazie konkurencji, może być zmniejszona przez […]

Umowa o zakazie konkurencji z lekarzem – dopuszczalność i zakres umowy

Małgorzata Regulska-Cieślak        15 marca 2019        Komentarze (0)

Lekarz wykonuje szczególny zawód. Pomijając kwestie związane z samą etyką i powołaniem lekarz ma taki zawód, który umożliwia mu świadczenie pracy, czy też usług w wielu miejscach. Czy można zatem zawrzeć umowę o zakazie konkurencji z lekarzem pracownikiem? Prawie 17 lat temu Sąd Najwyższy stwierdził, że możliwe i prawnie dopuszczalne jest zawarcie z lekarzem – […]

Umowa o zakazie konkurencji a kara umowna

Małgorzata Regulska-Cieślak        05 kwietnia 2018        Komentarze (0)

Kara umowna w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest dziś standardem w tego typu umowach. Rzadko zdarzają się umowy, w których nie ma zastrzeżonych kar za naruszenie przez pracownika zakazu konkurencji. Umowy o zakazie konkurencji, które zawierają zastrzeżenie kary umownej dzielą się na umowy dobrze sporządzone i źle sporządzone. Dzisiejszy artykuł poświęcony […]

Brak zapłaty lub nieterminowa zapłata z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Małgorzata Regulska-Cieślak        21 marca 2017        Komentarze (0)

Jakże mylący może być przepis art. 101[2] § 2 Kodeksu pracy, który stanowi o tym, że zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.   Ostatnio z tym […]

Niewykonanie przez byłego pracownika umowy o zakazie konkurencji

Małgorzata Regulska-Cieślak        13 listopada 2016        Komentarze (0)

Czy jako pracodawca wiesz jak zabezpieczyć swoje interesy w ramach umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy? Jakie zachowanie pracodawcy będzie prawidłowe: wstrzymanie dalszych wypłat odszkodowania, żądanie zwrotu wypłaconego odszkodowania, a może już podczas sporządzania umowy o zakazie konkurencji – zastrzeżenie w samej umowie kary umownej?   Zaprzestanie wypłat odszkodowania Oczywiście, gdy były pracownik nie […]