kwiecień 2017

Kiedy naruszenie obowiązków pracownika jest ciężkie?

Małgorzata Regulska-Cieślak        12 kwietnia 2017        Komentarze (0)

Czyli o tym, kiedy zachowanie pracownika zasługuje na rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika.   Analiza przypadku W pisemnym oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia pracodawca (pewne przedszkole) zarzucił pracownicy ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych polegające na tym, że: „1) w okresie od października 2008 r. publicznie […]

Odprawa przy wypowiedzeniu zmieniającym

Małgorzata Regulska-Cieślak        10 kwietnia 2017        Komentarze (0)

Gdy pracodawca wypowiada umowę o pracę lub warunki umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika zobligowany jest do wypłaty odprawy na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2013 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, ale tylko wówczas gdy podyktowane jest to zachodzącą po stronie pracodawcy koniecznością rozwiązania stosunku […]