marzec 2017

Umowa o dzieło, czy zlecenie?

Małgorzata Regulska-Cieślak        27 marca 2017        Komentarze (0)

Umowy o dzieło są na czasie. Bardzo na czasie. Wprowadzenie stawki minimalnej dla umów zleceń i o świadczenie usług zapewne dodatkowo wzmocni ten trend. To, że przedsiębiorcy lubią umowy o dzieła widać nawet po orzecznictwie – w 2016 r. liczba orzeczeń interpretujących, czy dana umowa stanowiła zlecenie, czy dzieło była naprawdę pokaźna. Czy jest to orzecznictwo […]

Umowa zlecenia lub o dzieło z własnym pracownikiem

Małgorzata Regulska-Cieślak        22 marca 2017        2 komentarze

Żaden przepis prawny nie wyklucza wprost możliwości zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło z własnym pracownikiem, ale gdy pracodawca zrobi to w sposób niedozwolony może ponieść konsekwencje finansowe.   Kiedy zawarcie zlecenia z własnym pracownikiem jest prawidłowe Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 18 grudnia 2014 r. III UK 69/14 LEX […]

Brak zapłaty lub nieterminowa zapłata z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Małgorzata Regulska-Cieślak        21 marca 2017        Komentarze (0)

Jakże mylący może być przepis art. 101[2] § 2 Kodeksu pracy, który stanowi o tym, że zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.   Ostatnio z tym […]