Wypowiedzenie umowy o pracę po 22 lutym 2016 r.

Małgorzata Regulska-Cieślak        14 września 2016        Komentarze (0)

Od wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy dot. dopuszczalnej liczby umów o pracę na czas określony oraz długości okresu wypowiedzenia tych umów tj. ustawy z dnia 25 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 poz. 1220) minęło niedawno pół roku. W dniu 7 października 2016 r. natomiast minie równy rok od daty wydania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opinii w tym zakresie.

Problem z tą nowelizacją polega na jej przepisach przejściowych – sposobie liczenia dopuszczalnej liczby umów o pracę na czas określony oraz długości okresów ich wypowiedzenia.

Sposób liczenia limitu 33 miesięcy

 

Wariant I: pierwsza umowa o pracą zawarta 22 lutego 2016 r. lub pod tej dacie

Najprostszy wariant to umowa o pracę zawarta w dniu 22 lutego 2016 r. lub po tej dacie z zastrzeżeniem, że strony zawierają umowę o pracę między sobą po raz pierwszy. Wiadomo, limit liczy się od daty zawarcia tej umowy o pracę.

Zdaniem Ministerstwa: „okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie takiej umowy (umów) będzie dłuższy niż 33 miesiące lub jeżeli liczba zawartych umów będzie większa niż 3, to uważać się będzie, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie tego okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony„.

 

Wariant II: kolejna umowa o pracę zawarta 22 lutego 2016 r. lub po tej dacie

Bardziej skomplikowany wariant to (kolejna) umowa o pracę zawarta pomiędzy pracownikiem i pracodawcą w dniu 22 lutego 2016 r. lub po tej dacie. Ale w tym przykładzie skomplikujmy sprawę i dodajmy, że pracownik przepracował np. rok temu u tegoż pracodawcy np. 4 miesiące na podstawie umowy o pracę na zastępstwo. Limit 33 miesięcy (i 3 miesięcy umowy na okres próbny) liczy się od 22 lutego 2016 r. (w przypadku gdy tego dnia umowa o pracę trwa) lub od daty zawarcia umowy o pracę (gdy umowa o pracę zawarta jest po 22 lutym 2016 r.)

 

Zdaniem Ministerstwa: „nie ma podstaw prawnych, aby do dopuszczalnego 33-miesięcznego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony zawieranej począwszy od 22 lutego 2016 r. wliczać okres (okresy) wcześniejszego zatrudnienia pracownika na podstawie tego rodzaju umowy. Obowiązek taki nie wynika z żadnego przepisu. Przepisy przejściowe, zawarte w art. 14 ust. 4–6 ww. ustawy, nakazują w pewnym zakresie uwzględniać przeszłe oraz istniejące umowy o pracę na czas określony. Jednakże należy podkreślić, że z przepisów tych wynika, że w każdym przypadku dopuszczalny okres 33 miesięcy będzie się liczył dopiero od dnia wejścia w życie nowego brzmienia art. 251 Kodeksu pracy. Przyjęcie takich zasad jest uzasadnione wprowadzeniem nowego sposobu limitowania umów o pracę na czas określony. Skoro przed zmianami art. 251 Kodeksu pracy nie określał żadnego limitu czasowego umowy (umów) o pracę na czas określony, to tym samym okres trwania takiej umowy (umów) sprzed wejścia w życie zmian nie powinien mieć znaczenia z punktu widzenia nowego brzmienia tego przepisu„.

Dodatkowo MPiPS twierdzi, że „nie ma podstaw prawnych do formułowania wniosków a’contrario z przepisów ww. ustawy, iż w pewnych przypadkach uwzględnieniu podlega cały okres zatrudnienia pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony, tj. również sprzed wejścia w życie tej ustawy. Skutkiem tego, niezależnie od liczby umów o pracę na czas określony oraz łącznego okresu zatrudnienia pracownika na podstawie takiej umowy w przeszłości, w przypadku umowy o pracę na czas określony zawieranej począwszy od 22 lutego 2016 r. okres 33 miesięcy będzie się liczył dopiero od dnia zawarcia takiej umowy, która dodatkowo będzie pierwszą z trzech dopuszczalnych takich umów„.

Sposób obliczania okresu wypowiedzenia umów na czas określony

Od 22 lutego 2016 r. do okresu zatrudnienia, od którego zależy okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, wliczany jest łączny okres zatrudnienia u pracodawcy, niezależnie od przerw między kolejnymi zatrudnieniami pracownika ani niezależnie od rodzaju umowy o pracę, na podstawie której pracownik wcześniej świadczył pracę u tego pracodawcy (art. 36 § 1 Kodeksu pracy w brzmieniu aktualnym).

 

Wariant I: Zawarcie umowy o pracę 22 lutego 2016 r. lub po tej dacie, ale w przeszłości również była zawarta umowa o pracę

Umowa o pracę zawarta jest na czas określony od 22 lutego 2016 r. lub zawarta jest po tej dacie, ale w przeszłości pracownik był już zatrudniony u tego pracodawcy.

 

Zdaniem Departamentu Prawa Pracy w przypadku umów o pracę na czas określony zawieranych począwszy od 22 lutego 2016 r. uwzględnieniu będą podlegały wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy, także okresy zatrudnienia przypadające przed zmianami.

 

Wariant II: Umowa o pracę zawarta przed 22 lutym 2016 r. i trwająca po tej dacie

Umowa o pracę na czas określony została zawarta przed 22 lutego 2016 r. (i trwa nadal w tym dniu) i zostaje wypowiedziana po tej dacie.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u tego pracodawcy, przypadających przed dniem jej wejścia w życie.

 

Jak twierdzi Ministerstwo „inna jest bowiem sytuacja pracodawcy, który stosując się do obowiązujących przepisów art. 33 Kodeksu pracy, wypowiada umowę o pracę na czas określony pracownikowi zatrudnionemu przed zmianą przepisów, a inna pracodawcy, który zatrudnia pracownika na podstawie takiej umowy już po zmianie przepisów ze świadomością, że przy wypowiadaniu tej umowy stosowany będzie art. 36 Kodeksu pracy. Z przepisu art. 16 ustawy nowelizującej Kodeks pracy można wnioskować a’contrario, że w przypadku umowy zawieranej 22 lutego 2016 r. albo później, przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony uwzględnieniu podlega także okres zatrudnienia pracownika u pracodawcy przypadający przed dniem wejścia w życie ustawy. Odpowiada to zamiarowi prawodawcy jak najszybszego dostosowania krajowych regulacji do prawa Unii Europejskiej„.

 

Taka interpretacja stawia w różnej sytuacji pracowników mających taki sam staż pracy u danego pracodawcy – mogą mieć oni różny okres wypowiedzenia, w zależności od tego kiedy byli zatrudnieni.

 

Osobiście czekam na orzeczenie, które wytyczyłoby rozsądną drogę interpretacji.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: