Zmiana umowy o pracę a ochrona przedemerytalna

Małgorzata Regulska-Cieślak        04 stycznia 2018        Komentarze (0)

W jakich przypadkach można zmienić umowę o pracę osobie w wieku przedemerytalnym? Aby odpowiedzieć na to pytanie najpierw krótkie wprowadzenie – w jakim wieku przysługuje ochrona przedemerytalna od 1 października 2017 r.

 

Wprowadzona z dniem 1 października 2017 r. ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (dalej w skrócie „nowelizacja”) reforma obniżająca wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn powoduje także zmiany dotyczące okresu ochrony przedemerytalnej.

 

Ochrona przedemerytalna – zasady ogólne

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy: „Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku„.

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła  dwa artykuły przejściowe, z których wynikają zasady ochrony przedemerytalnej związanej z obniżeniem wieku emerytalnego.

 

Zasada nr 1 wynika z art. 28 nowelizacji:

 

Art.  28.  Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z art. 39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255), lub osoby, które byłyby objęte taką ochroną, jeżeli w tym dniu pozostawałyby w stosunku pracy, od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy korzystają z ochrony stosunku pracy, o którym mowa w tym przepisie, do osiągnięcia wieku emerytalnego wynikającego z przepisów ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy w dotychczasowym brzmieniu„.

Zasada ta ma zastosowanie do osób, które w dniu 1 października 2017 r. były już objęte ochroną przedemerytalną (czyli na starych zasadach – licząc 4 lata wstecz od wydłużonego wieku emerytalnego). Te osoby korzystają z ochrony przedemerytalnej do osiągnięcia wieku emerytalnego na starych zasadach, mimo że dotyczy ich reforma wprowadzająca obniżony wiek emerytalny. W tym przypadku wiek ochronny będzie wykraczał poza wiek emerytalny (obniżony).

 

Zasada nr 2 wynika z art. 29 ust. 1 nowelizacji:

 

  1. Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie są objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z art. 39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i osiągną wiek emerytalny wynoszący dla kobiet 60 lat i dla mężczyzn 65 lat przed upływem 4 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają ochronie stosunku pracy, o której mowa w tym przepisie, przez okres 4 lat, licząc od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, także wówczas, gdy upływ tego okresu przypadnie po osiągnięciu wieku 60 lat przez kobiety i wieku 65 lat przez mężczyzn.

 

Jeśli pracownik nie rozpoczął jeszcze w dniu 1 października 2017 r. okresu ochronnego (rzecz jasna na starych zasadach), ale nowy obniżony wiek emerytalny osiągnie przed upływem 4 lat liczonych od 1 października 2017 r. – jego ochrona przedemerytalna zacznie się 1 października 2017 r., a skończy odpowiednio po 4 latach, liczonych od dnia wejścia w życie nowelizacji czyli 1 października 2021 r.

 

Zasada nr 3 wynika z art. 29 ust. 2:

 

  1. Osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie są pracownikami i które osiągną wiek emerytalny wynoszący dla kobiet 60 lat i dla mężczyzn 65 lat przed upływem 4 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają ochronie stosunku pracy wynikającej z art. 39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy przez okres 4 lat, licząc od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, także wówczas, gdy upływ tego okresu przypadnie po osiągnięciu wieku 60 lat przez kobiety i wieku 65 lat przez mężczyzn.

 

Osoby, które w dniu wejścia w życie nowelizacji (tj. 1 października 2017 r.) nie są pracownikami i które osiągną wiek emerytalny wynoszący dla kobiet 60 lat i dla mężczyzn 65 lat przed upływem 4 lat od dnia wejścia w życie nowych przepisów podlegają ochronie przedemerytalnej do 1 października 2021 r. także wówczas, gdy upływ tego okresu przypadnie po osiągnięciu wieku 60 lat przez kobiety i wieku 65 lat przez mężczyzn.

 

Generalną zasadą jest, że w okresie ochrony przedemerytalnej przed wypowiedzeniem definitywnym oraz wypowiedzeniem zmieniającym (art. 39 k.p.) dopuszczalne jest tylko rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia, albo możliwa jest zmiana istotnych warunków pracy i pracy, ale wyłącznie w okolicznościach wymienionych w art. 43 k.p., bądź wszczęcie odrębnej procedury dyscyplinarnej za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej, która zakończyła się umorzeniem (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2017 r. II PK 129/16, LEX nr 2329454).

 

Zmiana umowy o pracę a ochrona przedemerytalna

 

Jedyne dopuszczalne przyczyny zmiany umowy o pracę wskazuje art. 43 Kodeksu pracy, są to:

1) wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy;

2) stwierdzona orzeczeniem lekarskim utrata zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

 

Uwaga! Jak wyjaśnił SN w wyroku z dnia 28 kwietnia 2016 r., I PK 127/15, OSNP 2017 nr 12, poz. 157, przez „zasady wynagradzania” z art. 43 pkt 1 Kodeksu pracy należy rozumieć wynikające z przepisów prawa pracy reguły określające wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawki wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych (dodatkowych) składników wynagrodzenia (premie, prowizje, inne dodatki). Przepis ten nie obejmuje zasad przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, w tym odprawy emerytalno-rentowej. SN stwierdził także, że skoro wyłączenie ochrony przedemerytalnej obejmuje tylko wprowadzenie nowych zasad wynagradzania, to nie dotyczy ono innych warunków zatrudnienia, w tym norm czasu pracy.

Stosownie do art. 42 § 1 k.p. wypowiedzeniu zmieniającemu podlegają warunki pracy lub płacy wynikające z umowy o pracę. Umownymi warunkami pracy są w szczególności rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę, wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy (art. 29 § 1 k.p.). Tak więc, np. zakresu zadań osobie w wieku przedemerytalnym nie można zmienić w taki sposób aby zmianie uległ rodzaj pracy, o ile nie zachodzi przesłanka określona w pkt 2.

Jednakże gdy zmiana dotycząca stosunku pracy wynika z przepisów powszechnie obowiązujących normy ochronne nie obowiązują. Sąd Najwyższy przyjmuje także, że przepisy rządzące służbowym stosunkiem pracy mają charakter ściśle bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że w chwili ich wejścia w życie, przepisy ustawowe nie tylko zmieniają automatycznie treść stosunku pracy, ale także powodują, że do przywrócenia stanu zgodnego z prawem w przypadku błędnego określenia przez pracodawcę treści tego stosunku nie jest wymagane złożenie wypowiedzenia zmieniającego ani zachowanie jakiegokolwiek okresu uprzedzenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2014 r., I PK 306/13, OSNP 2015 Nr 11, poz. 148 oraz z dnia 2 września 2003 r., I PK 290/02, OSNP 2004 Nr 17, poz. 299).

Na osobny wpis zasługuje kwestia zmiana umowy o pracę osoby w wieku przedemerytalnym w związku ze zwolnieniami grupowymi lub indywidualnymi w związku z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Wynajem personelu a oskładkowanie

Małgorzata Regulska-Cieślak        18 grudnia 2017        Komentarze (0)

W dniu 3 października 2017 r. zapadł ważny wyrok dla pracodawców i podmiotów wynajmujących personel.  Ten wyrok może się wiązać ze wzrostem kosztów zatrudnienia m.in. w podmiotach zajmujących się outsourcingiem pracowników.

Pisałam już o  wyroku Sądu Najwyższego z 3 października 2017 r. sygn. II UK 488/16 w sprawie tzw. body leasing. Szczegóły znane przed publikacją uzasadnienia wyroku opisałam tutaj.

Wówczas jednak nie było jeszcze opublikowane uzasadnienie do tego orzeczenia. Teraz gdy uzasadnienie jest już udostępnione możemy poznać motywy jakimi kierował się Sąd Najwyższy. Zgodnie z tym wyrokiem „Wynagrodzenie za wykonanie zleceń w spółce matce przez zatrudnionego w spółce córce powinno być potraktowane jako wynagrodzenie za pracę i oskładkowane”.

Stan faktyczny – konstrukcja wynajmu pracowników

Dwie spółki powiązane kapitałowo uzgadniały ze sobą jaki zakres prac jedna spółka (A) wykona na rzecz drugiej (B), wykorzystując do tego rzecz jasna swoich pracowników. Jednakże pracownicy A byli zatrudniani za minimalnym wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę i z inicjatywy pracodawcy (A) zawierali korzystne finansowo dla siebie umowy świadczenia usług ze spółką B. Te dwie spółki zawarły ze sobą umowę, że na rzecz spółki B usługi będą realizowane przez specjalistów ze spółki A. W wykonaniu tego porozumienia pracownik zawarł umowę o świadczenie usług ze spółką A.

Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę, że zarówno A jak i B wskazały jako jedną z wielu działalności działalność związaną z rekrutacją i udostępnieniem pracowników. Z materiału dowodowego wynika, że A zatrudnia specjalistów po to, by ich „wypożyczyć” (body leasing) B wykonując w ten sposób swoje zobowiązania wynikające z umowy między tymi dwoma Spółkami.

Specjaliści A. dedykowani byli do zespołów roboczych B podlegali kierownictwu osób wskazanych przez ten ostatni podmiot, który odpowiada za kierowanie, nadzór oraz koordynację prac wykonywanych w ramach umowy między Spółkami. Zatem odwołująca się od wyroku  Spółka A przekazała swoje uprawnienia kierownicze B. Spółka A nadal sprawowała uprawnienia kierownicze niedotyczące procesu pracy (decyzje dotyczące urlopów, usprawiedliwiania nieobecności).

Zdaniem ZUS jak i SN taka konstrukcja została przyjęta aby obniżyć wymiar składek na ubezpieczenie społeczne i oskładkować tylko przychód ze stosunku pracy.

Dla sądów orzekających w sprawie kluczowy był art. 8 ust. 2a ustawy o sus, który brzmi następująco: „2a. Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy”.

 

Sąd Najwyższy stwierdził, że ….

Praca wykonywana na rzecz pracodawcy” to praca, której rzeczywistym beneficjentem jest pracodawca, niezależnie od formalnej więzi prawnej łączącej pracownika z osobą trzecią. Oznacza to, że bez względu na rodzaj wykonywanych czynności przez pracownika wynikających z umowy zawartej z osobą trzecią oraz niezależnie od tożsamości rodzaju działalności prowadzonej przez pracodawcę i osobę trzecią, wystarczającą przesłanką zastosowania art. 8 ust. 2a in fine ustawy systemowej jest korzystanie przez pracodawcę z wymiernych rezultatów pracy swojego pracownika, wynagradzanego przez osobę trzecią ze środków pozyskanych od pracodawcy na podstawie umowy łączącej pracodawcę z osobą trzecią. Chodzi o to, że w zorganizowanym procesie pracy u pracodawcy, pojawia się osoba trzecia jako sprzedawca usług (dzieła), a usługi te wykonują pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę. Rację ma skarżąca, że z punktu widzenia przepływów finansowych, to pracodawca przekazuje osobie trzeciej środki na sfinansowanie określonego zadania, stanowiącego przedmiot swojej własnej działalności, a osoba trzecia, wywiązując się z przyjętego zobowiązania, zatrudnia pracowników pracodawcy (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2017 r.,II UK 693/15, LEX nr 2238708). W takim przypadku pracodawca – w sensie organizacyjnym – jest odbiorcą pracy swoich pracowników, a w sensie prawnym – nabywcą zamówionej przez siebie usługi (dzieła). Natomiast w odwrotnym przypadku, gdy pracodawca sprzedaje usługi innemu podmiotowi, które wykonują jego pracownicy, nie ma zastosowania norma z art. 8 ust. 2a ustawy systemowej”.

Dla Sądu Najwyższego niemiało znaczenia, że pracownik sam zawarł umowę cywilnoprawną ze spółką B.

Wynagrodzenie które otrzymał w powyższym stanie faktycznym ten pracownik jest w istocie wynagrodzeniem z tytułu umowy o pracę. I tak powinno być oskładkowane.

 

Ważne dla podmiotów wynajmujących personel. Outsourcing personelu a oskładkowanie

Umowa między stronami, z których żadna nie jest agencją zatrudnienia (w tym agencją pracy tymczasowej) w rozumieniu art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jednolity teksty: Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) – nazywana „body leasing” (inaczej: outsourcing personalny, kompetencyjny), na mocy której jeden z podmiotów kieruje swoich pracowników do wykonywania pracy w innym podmiocie i otrzymuje za to wynagrodzenie, w rzeczywistości jest umową o świadczenie usług między podmiotami gospodarczymi – sprzedającym usługę (pracodawcą) i nabywcą usługi (podmiotem trzecim). Skoro zwykły status pracodawcy nie uprawnia do wykonywania usług pośrednictwa pracy między własnymi pracownikami a innymi podmiotami, to przedmiotem obrotu gospodarczego, niezależnie od nazwy umowy, nie są pracownicy, ale ich praca. Innymi słowy, w takich umowach towarem podlegającym odpłatnej wymianie jest praca, a nie wykonujący ją ludzie. Tym samym w układzie pracownik-pracodawca czynności wykonywane w tym przypadku w innej firmie nadal są obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy, za wykonywanie których wynagrodzenie należy się od pracodawcy i z obowiązku tego nie zwalniają ani umowy zawarte między przedsiębiorcami, ani umowy zawarte z pracownikami przez inny podmiot. W takim przypadku pracownik świadczy pracę na rzecz swojego pracodawcy (w ramach istniejącego stosunku pracy), który jest płatnikiem składek (art. 4 pkt 2a ustawy systemowej). Podstawę wymiaru składek ustala się zatem wedle art. 18 ust. 1 ustawy systemowej i stanowi ją przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 tej ustawy, a więc także wynagrodzenie uzyskane za pracę u innego podmiotu, ale świadczoną na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy.”

Myślę, że taki sam wniosek można wyprowadzić na tle podobnego stanu faktycznego. Spółka A zatrudnia na podstawie umowy o pracę pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Jednocześnie zawiera z nimi umowy zlecenia w wymiarze np. na 4 godzin dziennie i przez te 4 godziny dziennie pracownicy pracują na podstawie umowy zlecenia u podmiotu B, na rzecz którego świadczone są usługi przez podmiot A.

 

Zatrudnianie cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.

Małgorzata Regulska-Cieślak        11 grudnia 2017        Komentarze (0)

Zapraszam do lektury artykułów mojego autorstwa o nowych przepisach w zakresie pracy cudzoziemców na terenie Polski obowiązujących od 1 stycznia2018 r.:

Biuletyn Euro Info nr 3 (174) 2017 – Polski rynek pracy dla cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r. część I. Artykuł dostępny tutaj.

Biuletyn Euro Info nr 4 (175) 2017 – Polski rynek pracy dla cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r. część II. Artykuł dostępny tutaj.

Zmiany w prawie pracy w 2017 r. i 2018 r.

Małgorzata Regulska-Cieślak        17 listopada 2017        Komentarze (0)

Serdecznie zapraszam na szkolenie dotyczące zmian w prawie pracy jakie nastąpiły w 2017 r., zmian jakie są planowane na 2018 r. oraz tego w jaki sposób zmiany z 2016 r. wpłynęły na obecną praktykę w obszarze spraw kadrowych.

Szkolenie odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 r. w godz. 9.30-16.00, w ADN Centrum Konferencyjne Sp. z o.o. Sp. k. Budynek Atrium Tower przy Al. Jana Pawła II 25, w Warszawie.

Szkolenie jest skierowane do: dyrektorów personalnych, dyrektorów/kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. kadr i płac, pracowników firm payrollowych, managerów nadzorujących działy HR oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska związane z ZZL a także do osób zajmujących się na co dzień tematyką pracowniczą, osób, które chcą poznać tę tematykę lub zweryfikować, czy prawidłowo stosują nowe przepisy z obszaru prawa pracy. Szkolenie jest również skierowane do osób zarządzających zakładem pracy, ich właścicieli, dyrektorów, kierowników.

Szersze informacje o szkoleniu wraz ze szczegółową agendą znajdują się tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa o pracę z głównym księgowym

Małgorzata Regulska-Cieślak        16 listopada 2017        Komentarze (0)

Ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202 z późn. zm.) spowodowała, że członkowie zarządów, rad nadzorczych oraz główni księgowi w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego nie podlegają już pod ustawę z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.2017.1222 t.j. z dnia 2017.06.24). Oczywiście „stara kominówka”, aczkolwiek w okrojonej wersji, nadal obowiązuje w pewnych podmiotach. Szerzej o tym pisałam tutaj.

Zagadnienie z życia wzięte

Osobiście spotkałam się z sytuacją, gdy pracodawca wiedząc, że główny księgowy spółki (z określonym kapitałem rzecz jasna) nie podlega już pod kominówkę sporządził nową (standardową – na zwykłym formularzu) umowę o pracę i … zaczął przyznawać premie wynikające z regulaminu wynagradzania. Jak NIK przyjdzie do spółki na kontrolę, to można być pewnym, że uzna to za błąd i taką praktykę zakwestionuje. Takie protokoły z kontroli NIK-u również widziałam.

 

Wynagrodzenie głównego księgowego w spółkach SP i JST

Wynagrodzenie głównych księgowych w tych spółkach zostało uwolnione spod ustawy kominowej – w tym znaczeniu, że główni księgowi w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego nie podlegają już rygorom ani starej ani nowej kominówki. Nie odnoszą się do nich przepisy limitujące wynagrodzenia, przepisy dotyczące świadczeń dodatkowych ani też nagrody rocznej.

 

Jest ograniczenie w zasadach wynagradzania głównych księgowych

Ani układ zakładowy pracy, ani też regulamin pracy nie mogą określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy (należy przez to rozumieć pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych) oraz osób zarządzających zakładem pracy na innej podstawie niż stosunek pracy. Wynika to z art. 241 § 2 [26] oraz art. 77 [2] § 5 Kodeksu pracy. Układ ponadzakładowy może natomiast regulować zasady wynagradzana tych osób.

Ograniczenie treści układu zakładowego oraz regulaminu wynagradzania dotyczy tylko zasad wynagradzania osób zarządzających, w imieniu pracodawcy, zakładem pracy. Nie ma ono zatem zastosowania do innych świadczeń związanych z pracą (np. odpraw).

Przez zasady wynagradzania należy rozumieć bez wątpienia postanowienia regulujące wynagrodzenie zasadnicze, dodatki do niego, np. stażowy lub funkcyjny oraz premie i nagrody roczne. Są one bowiem zależne od rodzaju, ilości i jakości pracy.

Sprawa nagród (gratyfikacji) jubileuszowych była przedmiotem rozbieżnego orzecznictwa Sądu Najwyższego. Przeważa jednak orzecznictwo, że nie może ona być przyznane w układzie zakładowym oraz regulaminie wynagradzania tym osobom.

 

To oznacza, że nawet jeśli główny księgowy nie podlega już pod kominówkę (nową) to i tak nie przysługują mu automatycznie składniki wynagrodzenia, które fakultatywnie określa pracodawca w ww. aktach wewnątrzzakładowego prawa pracy.

 

Jaka rada?

Radą jest sporządzenie umowy o pracę, w której treści zawrze się postanowienie o zastosowaniu do głównego księgowego zasad wynagradzania przewidzianych w regulaminie wynagradzania lub w zakładowym układzie zbiorowym pracy. Przewidziane w takim regulaminie pracy warunki wynagradzania mogą natomiast być wobec nich stosowane w zakresie przewidzianym w umowie o pracę (zob. też wyrok SN z dnia 24 lipca 2009 r., I PK 49/09, OSNP 2011, nr 5-6, poz. 78). W cytowanym wyroku SN stwierdził, że „ustalenie takie może dotyczyć także składników wynagrodzenia regulowanych w układzie zbiorowym pracy (np. nagrody jubileuszowej, zob. np. uzasadnienia wyroków Sądu Najwyższego z: 11 kwietnia 2006 r.,I PK 172/05, OSNP 2007 nr 7-8, poz. 95 i 25 września 2007 r., I PK 105/07, OSNP 2008 nr 21-22, poz. 309), co jest naturalne, skoro układ normuje zasadniczo typowe warunki (składniki) wynagradzania. Nie ma też przeszkód, aby ustalenie to zostało dokonane przy wykorzystaniu techniki odesłania do aktu prawnego regulującego określone składniki wynagrodzenia i zasady ich przyznawania, w tym do zakładowego układu zbiorowego pracy. W takim bowiem przypadku określenie warunków wynagrodzenia następuje wolą stron stosunku pracy, a nie wolą stron układu zbiorowego, podobnie jak byłoby w przypadku, gdyby zamiast zastosowania tej techniki ustalono zasady przysługiwania danego składnika wynagrodzenia przez przepisanie stosownych postanowień układu. Należy więc uznać, że ustalenie określonych warunków wynagradzania pracownika zarządzającego zakładem pracy w imieniu pracodawcy przez odesłanie do stosownych postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy nie narusza 241 § 2 [26] KP”.

 

Ograniczenie w zasadach wynagradzania głównych księgowych w niektórych innych podmiotach

Co innego w:

  1. przedsiębiorstwach państwowych;
  2. państwowych jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są jednocześnie podmiotami, o których mowa w pkt 4 i 5, oraz nie są szkołami wyższymi;
  3. samorządowych jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są jednocześnie spółkami handlowymi;
  4. agencjach państwowych, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną, w tym agencjach wykonawczych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.);
  5. instytutach badawczych lub podmiotach,, do których stosuje się odpowiednio przepisy o instytutach badawczych;
  6. fundacjach, w których dotacja ze środków publicznych przekracza 25% rocznych przychodów albo w których mienie pochodzące ze środków publicznych przekracza 25% majątku fundacji na koniec roku kalendarzowego i jego wartość przekracza 10% przychodów tej fundacji;państwowych jednostkach budżetowych, z wyjątkiem organów administracji publicznej i organów wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotów, których kierownicy podlegają przepisom ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. poz. 430 i 654, z 2015 r. poz. 1348 i 1960 oraz z 2016 r. poz. 2261).

W wyżej wymienionych podmiotach obowiązuje dotychczasowa ustawa kominowa – również głównych księgowych. Obowiązują zatem limity świadczeń dodatkowych oraz określone warunki przyznania nagrody rocznej. Oczywiście obowiązuje również art. 241 [26] § 2 Kodeksu pracy, ale i bez niego zasady wynagradzania głównych księgowych w ww. podmiotach podlegają ściśle rygorom starej kominówki.