Zakaz handlu w niedzielę – obejście poprzez umowę z członkiem rodziny

Małgorzata Regulska-Cieślak        12 marca 2018        Komentarze (0)

Od 1 marca 2018 r. handel w niedzielę uległ znacznemu ograniczeniu, a to wszystko za sprawą ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305).

 

Kiedy zakaz handlu w niedzielę nie będzie obowiązywał?

Do końca 2018 r. zakaz nie będzie obowiązywać w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

W 2019 r. – zakaz nie będzie obowiązywać w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

Natomiast od 2020 r. – zakaz nie będzie obowiązywać w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

 

Wyjątki

Ustawa przewiduje aż 32 wyjątki. Jeżeli zatem placówka handlowa znajdzie się w wykazie zamieszczonym w art. 6 ust. 1 ustawy (bo tu zawarte są wyjątki) – to oznacza to, że od dnia 1 marca 2018 r. może być otwarta we wszystkie niedziele i święta.

Kara grzywny jest za złamanie zakazu dość wysoka, bo wynosi od 1000 zł do 100.000 zł. Zatem warto wiedzieć jak interpretować wyjątki.

 

Dziwna interpretacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz PIP – pomoc członka rodziny

Wśród wyjątków jest jeden, który dotyczy placówek handlowych, w których handel prowadzony jest przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Może on zatem w niedzielę i święta handlować oraz wykonywać czynności związane z handlem wyłącznie osobiście. Nie może on powierzać pracy w te dni ani nieodpłatnie, ani na postawie umów cywilnoprawnych.

 

Jednakże związku z szeregiem kontrowersji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowa Inspekcji Pracy opracowały wspólne stanowisko dotyczące ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Stanowisko dostępne jest tutaj.

Ministerstwo jak i PIP twierdzą, ze przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzący handel osobiście we własnym imieniu i na własny rachunek, może w niedziele i święta korzystać z pomocy członków rodziny – okazjonalnie i nieodpłatnie, a osoby te nie mogą jednak być pracownikami lub zatrudnionymi u takiego przedsiębiorcy i wykonywać odpłatnej pracy w inne dni tygodnia.

Interpretacja jest sprzeczna z treścią ustawy

Co ciekawe zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni „powierzanie wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem nieodpłatnie w placówkach handlowych w niedziele i święta, a także w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy – jest zakazane.”

Tymczasem z definicji zawartej w art. 3 pkt 3 wynika iż wykonywanie czynności związanych z handlem dotyczy i pracownika i zatrudnionego (bez znaczenia jest rodzaj umowy). Jednakże już sama definicja handlu nie zawiera takiego ograniczenia – dotyczy każdego.

 

Co mogę doradzić?

Ostrożność. Praktyka na pewno wyjaśni w jaki sposób należy postępować. Stanowisko Ministerstwa oraz PIP to tylko stanowisko, nie jest to żadna interpretacja.

Umowa z cudzoziemcem a zakwaterowanie od 1 stycznia 2018 r.

Małgorzata Regulska-Cieślak        05 marca 2018        Komentarze (0)

Przed 1 stycznia 2018 r. podmioty, które dostarczały personel zagraniczny do polskich pracodawców lub też same korzystały z pracy obcokrajowców często zapewniały takim pracownikom zakwaterowanie. Nie było to jednak konieczne. Czynsz często był potrącany z należnego wynagrodzenia.

Natomiast od 1 stycznia 2018 r. w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajduje się przepis, zgodnie z którym zagraniczny pracownik wykonujący prace sezonowe ma mieć w Polsce odpowiednie zakwaterowanie.

Obowiązki przedsiębiorców co do miejsca zakwaterowania dla obcokrajowca

 

Przedsiębiorcy nie są zobowiązani ani do zapewnienia zakwaterowania ani do finansowania mieszkania dla cudzoziemca, ale zgodnie z art. 88a ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy „wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową zawiera, poza informacjami, o których mowa w art. 88a ust. 1aa: 3) oświadczenie, że według wiedzy podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemiec zapewnia sobie zakwaterowanie we własnym zakresie, albo oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zapewnieniu cudzoziemcowi zakwaterowania”.

Oznacza to, że cudzoziemiec zatrudniony w celu wykonywania pracy sezonowej musi więc mieć zapewnione zakwaterowanie na czas pobytu i pracy w Polsce. Albo zapewni je sobie sam i wykaże to przed przedsiębiorcą, albo przedsiębiorca sam zajmie się tą kwestią i zapewni mu odpowiednie lokum. W tym ostatnim przypadku będzie potrzebna dodatkowa pisemna umowa pomiędzy przedsiębiorcą a obcokrajowcem – umowa najmu lub użyczenia. Powyższe wynika z art. art.  88w ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który w ust. 1 stanowi, że jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową zapewnia mu zakwaterowanie, podmiot ten jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem odrębnej umowy w formie pisemnej określającej warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej.

Umowa dotycząca prawa do korzystania przez cudzoziemca z lokalu mieszkalnego będzie musiała być okazana w urzędzie miasta przy okazji załatwiania meldunku.

Przed podpisaniem umowy najmu lub użyczenia podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do przedstawienia cudzoziemcowi tłumaczenia umowy na język dla niego zrozumiały.

 

Czynsz najmu dla obcokrajowca – zakaz potrąceń

Czynsz najmu kwatery mieszkalnej nie może być potrącany z wynagrodzenia cudzoziemca – postanowienia umowy przewidujące możliwość automatycznego potrącania czynszu z wynagrodzenia cudzoziemca będą nieważne. Dotyczy to każdego cudzoziemca wykonującego prace sezonowe – bez względu na rodzaj umowy. Oczywiście nie oznacza to, że koszty zakwaterowania ostateczne ponosi przedsiębiorca. Cudzoziemiec wykonujący prace sezonowe będzie musiał płacić za czynsz odrębnie, tj. w gotówce lub przelewem.

Zgodnie bowiem z art. 88 w ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czynsz najmu kwatery mieszkalnej, o której mowa w ust. 1, nie może być potrącany z wynagrodzenia cudzoziemca. Postanowienia umowy przewidujące możliwość automatycznego potrącenia czynszu z wynagrodzenia cudzoziemca są nieważne.

Zwróć zatem uwagę na prawidłowe konstruowanie umów z cudzoziemcem.

 

 

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Małgorzata Regulska-Cieślak        14 lutego 2018        Komentarze (0)

Hasło: zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy i to z zachowaniem prawa do wynagrodzenia znane jest chyba wszystkim pracownikom oraz pracodawcom.

Rzecz prosta – „skoro masz już tutaj nie pracować to nie przychodź do pracy, a my wypłacimy ci pieniądze”. Niby to takie mało skomplikowane, ale wciąż zasypywana jestem mnóstwem pytań dotyczących tej kwestii. Czas je wyjaśnić.

 

Przed 22 lutego 2016 r. – zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy bez normy ustawowej

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy było możliwe na podstawie porozumienia pomiędzy stronami umowy o pracę. W wyroku z dnia 5 grudnia 2016  r. (III PK 30/16) Sąd Najwyższy stwierdził, że „Zwolnienie przez pracodawcę bez podstawy ustawowej pracownika z obowiązku świadczenia pracy za wynagrodzeniem jest czynnością jednostronną oraz bezprawną, ale ma charakter zobowiązujący” (OSNP 2018/2/15).

Od 22 lutego 2016 r. – zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w Kodeksie pracy

Zgodnie z art. 36 [2] Kodeksu pracy „W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.”

Artykuł ten, wprowadzony z dniem 22 lutego 2016 r. przez ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1220 z dnia 2015.08.21) daje pracodawcy możliwość  jednostronnego odsunięcia pracownika od wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia (bez zgody pracownika).

Pracownik nie może wymagać takiego zwolnienia, ponieważ przepis stanowi, że pracodawca może z tego skorzystać.

 

Żądanie stawienia się w pracy – odwołanie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Tu się zaczynają przysłowiowe schody. Pracownik myśli, że jak pracodawca zwolnił go z obowiązku świadczenia pracy to nie może żądać ponownego stawienia się w pracy. Często pracownicy już w tym czasie planują rozpoczęcie nowego zatrudnienia.

Tymczasem pracownik może w tym okresie podejmować prace zarobkowe, ale pod warunkiem że nie są one przeszkodą do niezwłocznego wykonania polecenia powrotu do wykonywania pracy. Pracodawca w każdym momencie może jednostronnie zmienić swoją decyzję i zażądać ponownego podjęcia pracy.

Takim zagadnieniem na tle podobnie brzmiącego art. 95 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 z późn. zm.), zajął się SN w wyroku z dnia 13 marca 2014 r., I PK 204/13, LEX nr 1464689.

Pracownik w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy wciąż jest pracownikiem i jako pracownik musi pozostawać w gotowości do jej podjęcia.

 

Obowiązki wykonania polecenia powrotu do pracy i zachowania łączności z pracodawcą (odbieranie telefonów) spoczywają na pracowniku z mocy Kodeksu pracy, a ich naruszenie uzasadnia stosowanie przez pracodawcę sankcji przewidzianych w kodeksie. Niemniej celowe jest poinformowanie o nich pracownika przy udzielaniu zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy, co ułatwia mu ich realizację, a pracodawcy udowodnienie wysokiego stopnia winy sprawcy w razie ich naruszenia.

 

Wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

 

Nie twórzmy mitów – w celu obliczenia wynagrodzenia za ten okres stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Wynika to z treści rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz. 289, ostatnia zmiana: Dz.U. z 2015 r., poz. 2000).

Wniosek

Do końca okresu wypowiedzenia pracownik jest pracownikiem – jest w dyspozycji pracodawcy i z tego tytułu ciążą na nim inne obowiązki wynikające ze stosunku pracy. Przykładowo, gdy na czas obowiązywania umowy o pracę pracownika obowiązywał zakaz konkurencji, to w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy musi się powstrzymać od działań konkurencyjnych.

Umowa z cudzoziemcem w 2018 r. a odszkodowanie

Małgorzata Regulska-Cieślak        12 stycznia 2018        Komentarze (0)

Niekorzystnie sformułowana dla podmiotu zatrudniającego cudzoziemca  umowa (cywilnoprawna lub o pracę) może spowodować, że podmiot zatrudniający tego cudzoziemca będzie musiał w konkretnych okolicznościach wypłacić mu odszkodowanie.

 

W ferworze zmian, które do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2017.1065 t.j. z dnia 2017.05.31 z późn. zm.) weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. przepisy stanowiące o odszkodowaniu pozostały prawie niezauważone, choć jeden z przepisów dający możliwość uzyskania przez cudzoziemca odszkodowania od podmiotu zatrudniającego (w pewnych okolicznościach) istniał przed wejściem w życie nowelizacji.

 

Odmowa lub uchylenie zezwolenia na pracę – odszkodowanie dla przedsiębiorcy lub dla cudzoziemca

 

Zgodnie z art. 88 g ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

1.  Zobowiązanie do wykonywania czynności wynikających z umowy cywilnoprawnej lub obowiązek świadczenia pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wygasają, w przypadku gdy cudzoziemiec przestał spełniać warunki określone w art. 87„.

Natomiast z art. 88g ust. 2 wynika, że jeżeli odmowa lub uchylenie zezwolenia na pracę było wynikiem niezachowania należytej staranności przez którąkolwiek ze stron stosunku prawnego to cudzoziemcowi lub drugiej stronie należy się odszkodowanie chyba że przepisy szczególne albo umowa wykluczają taką możliwość. Okoliczności, w których możliwa jest odmowa wydania zezwolenia lub uchylenie zezwolenia przewidują art. 88j i 88k ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zatem w umowie z cudzoziemcem (o pracę lub cywilnoprawnej) można skutecznie wykluczyć możliwość ubiegania się przez cudzoziemca o odszkodowanie z tych przyczyn.

 

Uchylenie zezwolenia na pracę sezonową – odszkodowanie tylko dla cudzoziemca

 

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. art. 88y ust. 4 „W przypadku uchylenia zezwolenia na pracę sezonową na podstawie ust. 1 pkt 5 lub 6 cudzoziemcowi przysługuje prawo do odszkodowania od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi za niewykonanie zobowiązań, które ten podmiot musiałby wykonać, gdyby zezwolenie na pracę sezonową nie zostało uchylone„.

Jeżeli zatem starosta wyda decyzję o uchyleniu zezwolenia na pracę sezonową, ponieważ:

1) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi, w szczególności nie prowadzi działalności gospodarczej, statutowej lub rolniczej,

jego działalność jest w okresie likwidacji lub w okresie zawieszenia,

2) zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7, tj. gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

 • został prawomocnie ukarany za to, że: doprowadził do nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca wskutek wprowadzenia tej osoby w błąd, wyzyskania jej błędu, wykorzystania zależności służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania podejmowanego działania, żądał od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy, spowodował nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi przez inną osobę, wprowadzając ją w błąd, wyzyskując jej błąd lub niezdolność do należytego pojmowania podejmowanego działania,
 • w ciągu 2 lat od uznania za winnego powierzania nielegalnie pracy cudzoziemcowi zatrudniający został ponownie prawomocnie ukarany za podobne wykroczenie,
 • jest osobą fizyczną karaną za popełnienie przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, tj. za:
  • złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, a także odmawianie przyjęcia do pracy i niewypłacanie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia ze stosunku pracy po orzeczeniu sądowym,
  • naruszenie przepisów o ubezpieczeniu społecznym poprzez niezgłaszanie, nawet za zgodą zainteresowanego, wymaganych danych albo zgłaszanie nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość,
  • niedopełnienie obowiązków bhp, wskutek czego pracownik został narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
  • spóźnione zawiadomienie o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nieprzygotowanie bądź nieprzedstawienie wymaganej dokumentacji,
 • jest osobą fizyczną (ewentualnie podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę) karaną za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę, tj. za:
  • podrabianie lub przerabianie dokumentu albo używanie takiego dokumentu jako autentycznego bądź też wypełnianie blankietu opatrzonego cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo używanie takiego dokumentu,
  • podrabianie lub przerabianie faktur w zakresie okoliczności faktycznych, które mogą mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym bądź też używanie takich faktur jako autentycznych,
  • wyłudzenie poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu,
  • zbycie własnego lub cudzego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  • posługiwanie się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe bądź też kradzież lub przywłaszczenie takiego dokumentu, a także jego bezprawne przewożenie, przenoszenie lub przesyłanie za granicę,
 • jest osobą fizyczną (ewentualnie podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę) karaną za handel ludźmi lub przygotowania do niego,

to wówczas, o ile umowa z cudzoziemcem nie stanowi inaczej, cudzoziemcowi będzie należało się odszkodowanie.

 

Co obejmuje odszkodowanie dla cudzoziemca

 

Odszkodowanie przysługuje za niewykonane zobowiązań, które byłyby wykonane, gdyby nie doszło do uchylenia zezwolenia na pracę sezonową. Odszkodowanie zawiera w sobie zatem nie tylko wynagrodzenie ale i wszelkie inne świadczenia, które przysługiwałyby cudzoziemcowi gdyby nie uchylono zezwolenia.

Lakonicznie sformułowany przepis o odszkodowaniu dla cudzoziemca daje duże pole do interpretacji. Czy w zakres odszkodowania wchodzą wydatki, które zgodnie z umową miały być finansowane przez zatrudniającego, ale których cudzoziemiec faktycznie nie poniósł, np. zakwaterowanie, podróże do i z miejsca zatrudnienia?

Za jaki okres przysługuje odszkodowanie? Za okres ważności zezwolenia, czy też za okres trwania umowy? A jeśli umowa miała obowiązywać przez czas nieokreślony?

Praktyka pokaże jak do sprawy podejdą sądy.

Umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna z cudzoziemcem – konstrukcja

 

Korzystne dla podmiotu zatrudniającego byłoby zatem takie sformułowane umowy z cudzoziemcem aby wykluczyć prawo do odszkodowania.

 

Zakaz konkurencji w umowie cywilnoprawnej

Małgorzata Regulska-Cieślak        08 stycznia 2018        Komentarze (0)

Wiele razy byłam pytana, w prywatnych wiadomościach od Czytelników bloga oraz w trakcie porad prawnych, czy możliwe jest skuteczne ustanowienie zakazu konkurencji w umowie cywilnoprawnej i czy taki zakaz konkurencji można ustanowić bez wynagrodzenia (dla osoby zobowiązanej do przestrzegania takiej klauzuli).

 

Zakaz konkurencji w umowie cywilnoprawnej

Przedmiotem rozbieżności w orzecznictwie nie była kwestia, czy zakaz konkurencji można ustanowić w umowie cywilnoprawnej. Sądy były zgodne, że można.

 

Zakaz konkurencji w umowie cywilnoprawnej bez prawa do wynagrodzenia

Przedmiotem rozbieżności była kwestia, czy można ustanowić nieodpłatny zakaz konkurencji po upływie okresu obowiązywania takiej umowy.  Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 września 2003 r. (III CKN 579/01) stwierdził, że taki nieodpłatny zakaz konkurencji ustanowiony na okres 3 lat po ustaniu umowy cywilnoprawnej narusza zasady współżycia społecznego.

 

Jednakże przeważająca linia orzecznicza stoi na stanowisku, że taki zakaz konkurencji jest dopuszczalny.

Inne, poza pracodawcami, podmioty mogą natomiast wprowadzić do umowy zastrzeżenie o zakazie konkurencji w oparciu o zasadę swobody umów przewidzianą w art. 353 [1] KC. Zgodnie z ww. przepisem strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Przepis ten wyraża obowiązującą w prawie zobowiązaniowym zasadę wolności umów, która nie ma jednak charakteru absolutnego. Jak w każdym systemie prawnym doznaje ograniczeń zarówno w zakresie treści jak i celu umowy. Przepis ten wprowadza trzy rodzaje ograniczeń: ustawę, właściwość (naturę) stosunku prawnego i zasady współżycia społecznego. W ramach tego przepisu strony mają do wyboru trzy możliwości: przyjęcie bez jakichkolwiek modyfikacji określonego typu umowy uregulowanej normatywnie, zawarcie umowy nazwanej z jednoczesnym wprowadzeniem do niej pewnych odmienności w tym również połączenie cech kilku umów nazwanych (tzw. umowy mieszane) lub zawarcie umowy nienazwanej, której treść ukształtują według swego uznania (oczywiście z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 353 [1] KC ).

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 listopada 2015 r. IV CSK 804/14 (LEX nr 1943224) wskazał, że z art. 353 [1] KC k.c. wynika przyzwolenie na nierówność stron umowy, nieekwiwalentność ich sytuacji prawnej, ze względu na to, że wynika ona z woli stron, zasadniczo nie wymaga istnienia okoliczności, które tę nierówność miałyby usprawiedliwiać. Jak pokreślił, dotyczy to także dopuszczalności zawarcia w umowie tzw. klauzuli konkurencyjnej bez ekwiwalentu. Również w wyroku z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt V CSK 30/13, Legalis nr 750588) Sąd Najwyższy uznał dopuszczalność zastrzeżenia w umowie cywilnoprawnej zakazu konkurencji bez ekwiwalentu pieniężnego. Zdaniem Sądu brak regulacji odnoszącej się do zakazu konkurencji świadczy o woli ustawodawcy o umożliwieniu stronom swobodnego kształtowania umowy w sposób odpowiadający celowi gospodarczemu i ich indywidualnym interesom.

 

Nieodpłatny zakaz konkurencji a kara umowna – najnowsze orzecznictwo

Spotykane są umowy, w których nie tylko ustanowiony jest zakaz konkurencji (bez prawa do wynagrodzenia), ale i kara umowna za jego nieprzestrzeganie.

Klauzula konkurencyjna, przy zastrzeżeniu kary umownej za jej naruszenie, mimo braku ekwiwalentu pieniężnego, nie traci sensu gospodarczego i mieści się w granicach lojalności kontraktowej. Zatem taka klauzula jest skuteczna. Stwierdził też, że nie można w takim wypadku uznać przekroczenia granic słuszności i dobrych obyczajów, ani przyjąć niedopuszczalności w obrocie gospodarczym takiego ukształtowania klauzuli konkurencyjnej (tak: wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 września 2017 r. I ACa 219/17).

Problemy zaczynają się przy ….

 

konstruowaniu i późniejszym stosowaniu takich umów. Nie każdy bowiem pamięta, że nie mają tu jakiegokolwiek zastosowania przepisy Kodeksu pracy. Trzeba odpowiednio opracować taką umowę – w zakresie możliwości rozwiązania takiej umowy (uwaga na pułapki wynikające z orzecznictwa!), w zakresie określenia przedmiotowo zakazu konkurencji, tak aby był zrozumiały dla stron i nie miał charakteru „absolutnego”, czyli nie dającego możliwości podjęcia się zarobkowania w jakimkolwiek segmencie gospodarki.